Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Ter internetconsultatie ligt een concept subsidieregeling en daarbij behorende algemene toelichting. Deze concept subsidieregeling vloeit voort uit de afspraken in het pensioenakkoord (5 juni 2019) en heeft als doel het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaar¬heid en eerder uittreden. Sociale partners in sectoren of branches kunnen in gezamenlijk overleg subsidieaanvragen indienen. Het kabinet stelt hiervoor €960 mln. beschikbaar in de periode van 2021 t/m 2025.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-07-2020
Einddatum consultatie 18-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11371
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Levensloop

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle werkgevers en werkenden in sectoren en branches, werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties, O&O-fondsen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er worden twee effecten beoogd:
1. Een impuls geven aan duurzame inzetbaarheid om zo een cultuuromslag te bewerkstelligen waarbij werkgevers en werkenden er zelf verantwoordelijk voor zijn dat werkenden gezond werkend hun pensioen halen. Zodat duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekend onderdeel van personeelsbeleid en bedrijfsprocessen wordt. En zodat werkenden eigen regie kunnen voeren op (het laatste gedeelte van) hun loopbaan en weten ook hoe ze hierbij geholpen kunnen worden; en
2. Zorgen dat oudere werknemers voor wie het moeilijk is om door te werken tot het pensioen vanwege hun gezondheid eerder kunnen stoppen met werken, door knelpunten bij werkgevers te verhelpen door tijdelijk financiering te bieden. Bij knelpunten wordt in elk geval gedacht aan sectoren waarin relatief veel werk is dat als zwaar wordt ervaren, zoals bijvoorbeeld wordt aangegeven door de sectoren havens, bouw, vervoer, metaal en zorg, en aan sectoren met relatief veel kleine en middelgrote werkgevers die problemen hebben met de financiering van uitkeringen voor eerder uittreden, terwijl hun werknemers daar wel behoefte aan hebben vanwege hun gezondheidssituatie.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van de concept subsidieregeling. Uw reactie zal worden benut bij het verbeteren van de concept regeling waar nodig, voordat de subsidieregeling definitief kan worden vastgesteld.
Het ministerie voert gedurende de internetconsultatie een toets uit op staatssteun ten aanzien van deze concept subsidieregeling en onderzoekt de mogelijkheid om BSN te mogen opvragen. BSN kunnen nodig zijn in het kader van tegengaan misbruik en oneigenlijk gebruik van de subsidieregeling en voor onderzoeks- en evaluatiedoeleinden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

• Link naar Kamerbrief van 6 juli jl. Contouren tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid e

Bron: www.rijksoverheid.nl