Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) voor. Dit om bij te dragen aan 60% minder stikstof in de bouw in 2030. Door deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt voor
1. De aanschaf van een emissieloze bouwmachine,
2. De elektrificatie van een bestaande bouwmachine of de toepassing van een nabehandelingssysteem, en
3. Het ontwikkelen van nieuwe emissieloze bouwmachines en de benodigde tank- en laadoplossingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-12-2021
Einddatum consultatie 16-01-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13145
Onderwerpen Energie Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• De subsidie is bedoeld voor ondernemingen in de bouwsector die zijn gevestigd in Nederland.
• Zowel ondernemingen van natuurlijke personen (éénmanszaak, VOF, CV en maatschap) als ondernemingen van rechtspersonen (BV, NV, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij) komen voor subsidie in aanmerking.
• Provincies, gemeenten, waterschappen of openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, komen niet in aanmerking voor de subsidie.
• Non-profitinstellingen, onderzoeksorganisaties en leveranciers van bouwmaterieel komen alleen in aanmerking voor subsidie bij deelname aan innovatieprojecten, maar niet voor aanschaf- of retrofitsubsidie.

Het hoofdzakelijke doel van de regeling is om de stikstofuitstoot van bouwmaterieel te verminderen, op een manier die ook zoveel mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. Tevens moet de regeling helpen om de markt voor emissieloos bouwmaterieel verder tot wasdom te laten komen.

Deze regeling is een onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Samen met stakeholders in de bouwsector wordt een routekaart opgesteld waarin de verduurzaming van bouwmachines tot 2030 vorm krijgt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling leidt tot kostenreductie voor ondernemers. De regeling loopt naar verwachting tot en met 2030 en er is in totaal 270 miljoen euro beschikbaar. Subsidies voor nabehandelingssystemen (retrofit SCR) zijn beschikbaar tot en met 2025, want elektrificatie zorgt op de langere termijn voor de meeste NOx, CO2 en PM-reductie. Innovatiesubsidies zullen beschikbaar zijn tot en met 2026. Hierdoor wordt de markt gestimuleerd om voor de tweede helft van de looptijd van de regeling meer oplossingen markt-klaar te hebben, zodat deze innovaties via de aanschafregeling ook echt tot emissiereducties gaan leiden. Aanvragers kunnen de subsidie uit deze regeling combineren met de milieu-investeringsaftrek (MIA), binnen de grenzen van de staatsteunregels.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 16 januari 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

1. Website Schoon en Emissieloos Bouwen

Bron: www.opwegnaarseb.nl

2. Website Aanpak Stikstof

Bron: www.aanpakstikstof.nl

3. Website Klimaatakkoord

Bron: www.klimaatakkoord.nl

4. Website Schone Lucht Akkoord

Bron: www.schoneluchtakkoord.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl