Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag

De verbreding van het beslagregister is de volgende stap om het bestaansminimum van mensen met schulden beter te beschermen en om ophoging van schulden met onnodige proces- en executiekosten te voorkomen. Voor een goede uitvoering moeten beslagleggende (overheids)partijen over verschillende gegevens beschikken. Het doel van het wetsvoorstel is een wettelijke grondslag creëren voor de verbeterde uitwisseling van gegevens tussen de beslagleggende partijen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-02-2020
Einddatum consultatie 25-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9943
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers met problematische schulden, schuldeisers (opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder), de derdenbeslagene (bijvoorbeeld werkgever) en beslagleggende partijen, zoals gerechtsdeurwaarders, gemeenten, SVB en UWV.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met dit wetsvoorstel worden drie effecten beoogd.
1. Beslag wordt alleen gelegd als te voorzien is dat het beslag effect zal hebben; de schuld inbaar is. Hiermee worden onnodige proces- en executiekosten bij gerechtsdeurwaarders voor de schuldenaar voorkomen;
2. Bij de vaststelling van de beslagvrije voet wordt proactief rekening gehouden met al lopende verrekeningen en beslagen op andere periodieke inkomsten en
3. Met het coördinerende deurwaarderschap is een duidelijk aanspreekpunt gecreëerd voor vragen over onder meer de beslagvrije voet, waarnaar schuldenaren door de andere beslagleggende partijen consequent worden verwezen.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wettekst en daarbij behorende algemeen deel en artikelsgewijze toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen