Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Stafvordering en enkele andere wetten. Het bevat verschillende voorstellen op strafrechtelijk terrein die bijdragen aan een effectievere aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-07-2019
Einddatum consultatie 01-10-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10581
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verdachten, veroordeelden, advocatuur, politie, openbaar ministerie, rechterlijke macht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Effectievere aanpak van ondermijnende criminaliteit;
- Afschrikwekkende werking die uitgaat van de nieuwe strafbaarstellingen en strafverhogingen;
- Meer mogelijkheden om een bij het feit passende, hogere straf op te leggen;
- Meer mogelijkheden om kosten te verhalen op degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn;
- Effectievere tenuitvoerlegging van aanzienlijke geldboetes, schadevergoedingsmaatregelen en verbeurdverklaringen opgelegd aan verdachten die over vermogen beschikken.

Waarop kunt u reageren

U wordt uitgenodigd te reageren op het wetsvoorstel, of delen daarvan. Op basis van de reacties tijdens de internetconsultatie kan het wetsvoorstel worden aangepast.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet wapens en munitie

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafvordering

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet op de economische delicten

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet voorkoming misbruik chemicaliën

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Opiumwet

Bron: wetten.overheid.nl