Subsidieregeling STAP-budget

Het doel van het leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van de arbeidsmarktpositie (kort: STAP-budget) is om, aanvullend aan andere inspanningen vanuit de overheid en private partijen, de beroepsbevolking duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dit is mogelijk door gerichte post-initiële scholing te stimuleren en toegankelijk te maken door een financiële tegemoetkoming te bieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2019
Einddatum consultatie 30-08-2019
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10134
Onderwerpen Levensloop Werkgelegenheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een uitgavenregeling moet, ten opzichte van de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven, meer evenredig alle doelgroepen in de samenleving ondersteuning bieden door laagdrempelig te zijn voor zowel praktisch als voor theoretisch opgeleiden en voor personen met hogere en lagere inkomens.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Kaderwet SZW-subsidies

Bron: wetten.overheid.nl

Grondslag Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Bron: wetten.overheid.nl