Spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur

In de Spoedwet aanpak stikstof is voorzien in aanvullende instrumenten voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Een van de instrumenten waarin de Spoedwet voorziet, is de mogelijkheid om bij ministeriële
regeling een stikstofregistratiesysteem in te stellen dat ruimte moet bieden bij toestemmingverlening voor nader te omschrijven categorieën van projecten. Daartoe is de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur opgesteld. Op deze regeling kunt u nu reageren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-12-2019
Einddatum consultatie 09-01-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 11266
Onderwerpen Ruimtelijke ordening Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling heeft invloed op een groot aantal partijen die betrokken zijn bij de bouw van woningen en infrastructuur en natuur: burgers, bedrijven, belangenorganisaties en overheden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met deze regeling kunnen initiatiefnemers met gebruikmaking van het stikstofregistratiesysteem toestemming verkrijgen voor een woningbouwproject of een infrastructuurproject.
Voor de aanvraag maken zij gebruik van het in de regeling beschreven rekensysteem dat beschikbaar is op internet.
Deze regeling brengt geen wijzigingen aan in de bevoegdheidsverdeling tussen overheden. De bestuursrechtelijke handhavingstaak omvat het toezicht op de naleving, het behandelen van klachten over de naleving en het opleggen en ten uitvoer leggen van bestuursrechtelijke sancties. De regeling brengt geen wijzigingen aan in de verdeling van taken op het gebied van handhaving. Wel bevat de regeling eisen waaraan een aanvraag van een natuur- of omgevingsvergunning voor woningbouwprojecten in ieder geval moet voldoen en bepaalt de regeling welke voorschriften in ieder geval aan de vergunning moeten worden verbonden. De gevolgen voor de regeldruk zijn beschreven in de toelichting van de regeling.

Waarop kunt u reageren

De consultatie van de regeling bestaat uit twee onderdelen.
Onderdeel 1 - Ontwerp regeling (tekst)
Onderdeel 2 - Ontwerp toelichting (algemeen deel & artikelsgewijs)

Er kan op allebei de onderdelen van de regeling worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen