RVV 1990 wijziging snorfiets op rijbaan

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil wegbeheerders de mogelijkheid geven om op drukke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen. Op drukke fietspaden leidt de snorfiets tot verkeersonveilige situaties, bijvoorbeeld door te weinig ruimte voor inhalende snorfietsen of schrikreacties door het snelheidsverschil met fietsen. Daarnaast is de snorfiets is op bepaalde plaatsen een hinderlijke factor voor volledige benutting van de capaciteit van het fietspad.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-11-2016
Einddatum consultatie 06-01-2017
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In dit ontwerpbesluit wordt geregeld dat de wegbeheerder bij verkeersbesluit kan bepalen dat de snorfiets op drukke fietspaden naar de rijbaan wordt verplaatst. Zodra een dergelijk besluit geldt, ontstaat op de plaatsen waar het besluit geldt voor de snorfietser een wettelijke verplichting tot het dragen van een helm.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De volgende doelgroepen worden onderscheiden:
- snorfietsgebruikers
- andere gebruikers van het fietspad en de rijbaan, vooral op die plekken waar de snorfiets naar de rijbaan gaat.
- wegbeheerders

Verwachte effecten van de regeling

- Aangezien de snorfiets maar 25 km/u mag rijden en op de rijbaan tussen al het overige gemotoriseerd verkeer terecht komt, is aan deze maatregel de verplichting toegevoegd dat de snorfiets bij verplaatsing naar de rijbaan een helm moet dragen.
- De wegbeheerder zal aan de snorfietsers duidelijk moeten maken op welke plekken hij naar de rijbaan verplaatst wordt, zodat zij voor of tijdens de rit niet voor onverwachte situaties komen te staan.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpwijziging van de regelgeving met betrekking tot het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan bij drukte op de fietspaden. Meer in het algemeen heeft de consultatie tot doel de mogelijkheid te bieden om inzichten in te brengen en ter overdenking mee te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele voorstel en de nota van toelichting betrekken.

Meer informatie