Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

SLIM-regeling

Reactie

Naam AC Adviseurs (A.P. Koomen)
Plaats Heerenveen
Datum 5 december 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van de concept regeling en onderschrijven de doelstelling van de regeling ten volste. Tegelijkertijd vragen wij ons af of de subsidiabele initiatieven zoals benoemd onder artikel 4 lid 1 zullen leiden tot een structurele bijdrage aan de doelstelling.

Hoewel de initiatieven zoals nu verwoord een mooie start zijn, zorgt de strikte omschrijving ervan dat er geen ruimte bestaat voor projecten met een verdergaande ambitie. Ter verduidelijking: de subsidiabele initiatieven zien ofwel op individuele medewerkers, ofwel op individuele bedrijven. Hiermee wordt de “vraagkant” afgedekt, maar er zal ook voorzien moeten worden in het aanbod. Op de (latente) vraag zal een continu adaptief aanbod moeten komen om zo ook daadwerkelijk de stap naar een leven lang ontwikkelen binnen het brede mkb te kunnen zetten.

Om impact te kunnen maken is behoefte aan vraag gestuurde ontwikkelmogelijkheden die rekening houden met aanwezige kennis, vaardigheden en competenties van individuen en die duurzaam inspelen op (latente) behoeften van zowel het individu als de onderneming. Met andere woorden: er is vanuit een bredere context behoefte aan initiatieven die gericht zijn op het neerzetten van een duurzame structuur ten aanzien van een leven lang ontwikkelen binnen het brede mkb.

Onze suggestie is om artikel 4 lid 1c te vervangen door de volgende tekst:
Het ondersteunen en begeleiden van het ontwikkelen of invoeren van methoden of door het mkb gedragen initiatieven, die werknemers faciliteert om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen;

Op die manier wordt ruimte geboden aan projecten met verdergaande ambities – projecten die in hoge mate bij kunnen dragen aan de doelstelling van de regeling en die daarmee impact kunnen leveren voor de betrokken mkb-bedrijven en het individu binnen de onderneming.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht