Routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een Routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor voor. Voorgaande jaren zijn op een aantal spoorlijnen de geldende risicoplafonds overschreden. De staatssecretaris werkt met de vervoersector aan een vrijwillig maatregelenpakket tegen deze overschrijdingen. De staatssecretaris heeft vertrouwen in deze aanpak, maar bereidt als stok achter de deur het routeringsbesluit voor.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-07-2017
Einddatum consultatie 14-09-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doel van het besluit:
Het doel van het Routeringsbesluit is waar mogelijk het vervoer van gevaarlijke stoffen te verschuiven naar de Betuweroute om op die manier de overschrijdingen van de risicoplafonds aan te pakken. Bestaande wet- en regelgeving maakt het niet mogelijk om spoorlijnen aan te wijzen die verplicht gevolgd moeten worden. Wel kan voor bepaalde baanvakken een vervoerverbod op bepaalde gevaarlijke stoffen worden ingesteld.
In dit routeringsbesluit wordt het vervoer van brandbare gassen en zeer giftige vloeistoffen (stofcategorieën A en D4) over de baanvakken Amersfoort-Apeldoorn en Eindhoven-Venlo verboden. Door het verbod is de Betuweroute met grensovergang Zevenaar het meest logische alternatief.

Het vervoerverbod is alleen van kracht indien de Betuweroute beschikbaar is en bereikt kan worden. Voor het geval dit niet zo is, worden in het besluit uitzonderingen op het verbod gemaakt. In die gevallen mag er wel met de stofcategorieën A en D4 over de verboden baanvakken worden gereden. Dat mag ook indien en er geen alternatieve spoorroute mogelijk is, omdat de herkomst- of bestemmingslocatie per spoor alleen via één van beide baanvakken bereikt kan worden of als de alternatieve route vanwege (onderhouds)werkzaamheden niet gebruikt kan worden..
Of het Routeringsbesluit daadwerkelijk wordt genomen is afhankelijk van resultaat van het vrijwillige maatregelenpakket. Bij onvoldoende resultaat kan het besluit eind 2017 genomen worden.

De volgende doelgroepen worden direct door het besluit geraakt:
• Spoorgoederenvervoerders die over het Nederlandse spoorwegnet mogen rijden;
• De Inspectie Leefomgeving en Transport (handhavende instantie);

De volgende doelgroepen worden indirect door het besluit geraakt:
• Bedrijven die gevaarlijke stoffen over het spoor laten vervoeren;
• Omwonenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het beoogde en verwachte effect van het besluit is een afname van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Bentheim- en de Brabantroute. In welke mate het vervoer zal afnemen en of dit voldoende zal zijn om de overschrijdingen van de risicoplafonds op die routes weg te nemen, valt vooraf niet te zeggen. Dit hangt af van de totale omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bepalend hiervoor zijn de economische wetten van vraag naar en aanbod en het aantal uitzonderingen op het verbod om over de betrokken baanvakken te vervoeren.

Voor het bedrijfsleven gaan de vervoerskosten mogelijk omhoog als via andere routes moet worden gereden. Voor omwonenden van de Betuweroute gaat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die worden vervoerd in hun omgeving omhoog. Voor de omwonenden van de Bentheim- en de Brabantroute gaat deze hoeveelheid omlaag.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om vervoerders, verladers, decentrale overheden, omwonenden en andere belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de inhoud, gevolgen en proportionaliteit van het routeringsbesluit.
Het ontwerpbesluit wordt om twee redenen voor consultatie voorgelegd:
1. Om eind 2017, indien mocht blijken dat het vrijwillige maatregelenpakket onvoldoende resultaat heeft, voldoende geïnformeerd te zijn over bovengenoemde aspecten om een weloverwogen beslissing over het al dan niet inzetten van het Routeringbesluit te kunnen nemen;
2. Om een besluit te nemen dat uitvoerbaar en handhaafbaar is.

U kunt bij uw reactie het gehele besluit en de nota van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 14 september 2017 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee waar mogelijk het besluit en/of de nota van toelichting te verbeteren.

Indien eind 2017 wordt besloten tot het inzetten van het Routeringsbesluit, is op grond van artikel 21, 2e lid van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Deze uniforme openbare voorbereidingsprocedure biedt de mogelijkheid om door middel van een zienswijze alsnog of opnieuw te reageren op het dan voorliggende ontwerpbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Kamerstuk Brief van staatssecretaris

Bron: www.tweedekamer.nl