Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rookwarenbesluit

Reactie

Naam Royal Agio Cigars (CEO B. Wintermans)
Plaats Duizel
Datum 4 september 2015

Vraag2

De artikelen 9 en 10 van de Tabaksproductenrichtlijn bepalen verdergaande verpakkingseisen voor tabaksproducenten door een informatieve boodschap en gecombineerde gezondheidswaarschuwing op de verpakkingen te eisen. De gecombineerde gezondheidswaarschuwing bestaat uit een afschrikwekkende illustratie en tekst. De richtlijn geeft echter de keuzevrijheid aan lidstaten om andere voor roken bestemde tabaksproducten dan sigaretten, shagtabak en waterpijptabak vrij te stellen van de informatieve boodschap en de gecombineerde gezondheidswaarschuwing. In dit conceptbesluit is, in artikel 3.2, eerste lid, geen gebruik gemaakt van deze vrijstelling. Een gedifferentieerde aanpak ten aanzien van de verpakking van verschillende tabaksproducten kan namelijk onbedoeld de indruk wekken dat het ene product minder schadelijk voor de gezondheid is dan het andere. Dit moet worden voorkomen.

Bent u het hiermee eens? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
zie bijgevoegd document met antwoord

Vraag3

De Tabaksproductenrichtlijn stelt diverse rapportageverplichtingen aan producenten en importeurs van tabaksproducten en elektronische sigaretten. Daarnaast geeft artikel 6, vierde lid, van de Tabaksproductenrichtlijn ruimte aan lidstaten om aanvullende informatie te vragen. Met dit conceptbesluit worden vooralsnog geen aanvullende rapportageverplichtingen opgelegd aan producenten en importeurs, bovenop de gegevens die producenten en importeurs al moeten verstrekken op grond van de Tabaksproductenrichtlijn. Pas als blijkt dat aanvullende informatie noodzakelijk is en de gegevens ook doeltreffend door de bevoegde autoriteit kunnen worden verwerkt, zal van deze beleidskeuze gebruik worden gemaakt.

Bent u het hiermee eens? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
wij onderschrijven het besluit om (vooralsnog) geen aanvullende rapportageverplichtingen op te leggen aan producenten en importeurs, bovenop de gegevens die producenten en importeurs al moeten verstrekken op grond van de Tabaksproductenrichtlijn. De huidige rapportageverplichtingen zijn al zeer gedetailleerdeerd.

Vraag6

De Tabaksproductenrichtlijn geeft lidstaten de ruimte om producenten en importeurs van tabaksproducten en aanverwante producten evenredige vergoedingen in rekening te brengen voor de verwerking en beoordeling van aangeleverde gegevens. Dit betekent dat producenten en importeurs een geldbedrag moeten betalen voor de onkosten die de overheid maakt om hun gegevens te verwerken en beoordelen. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, vanwege het profijtbeginsel. Producenten en importeurs hebben namelijk (financieel) voordeel bij het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten. Het vaststellen van deze kostenvergoedingen (retributies) is in lijn met het rapport Maat houden II.

Bent u het hiermee eens? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
wij zijn het niet eens met het in rekening brengen van vergoedingen voor de verwerking en beoordeling van aangeleverde gegevens, zeker gezien het feit dat die vergoedingen bij ministeriële regeling zullen worden vastgesteld. Het is op dit moment derhalve volstrekt onbekend aan wat voor soort bedragen moet worden gedacht. Bovendien is het onduidelijk of en zo ja, in welke mate, rekening zal worden gehouden met het feit dat de sigarenindustrie hoofdzakelijk uit kleine en middelgrote ondernemingen met (zeer) brede assortimenten en een beperkt financieel draagvlak bestaat.

Vraag7

In paragraaf 5 van de nota van toelichting wordt een inschatting gemaakt van de regeldruk (administratieve lasten) voor de sector die zou kunnen ontstaan bij vaststelling van het conceptbesluit. Administratieve lasten zijn de kosten voor het bedrijfsleven om te voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid.

Bent u het eens met de inschatting van de genoemde lasten? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet en heeft u concrete suggesties ter verbetering?
in aanvulling op de kosten / administratieve lasten van zoals beschreven in het antwoord op vraag twee in het bijgevoegde document merken wij tenslotte graag op dat de in de richtlijn opgenomen overgangsbepalingen (20 mei 2016 – 20 mei 2017) op dit moment, gezien de grote onduidelijkheid binnen Europa en de brede sigarenassortimenten, voor de sigarenindustrie feitelijk al niet meer praktisch haalbaar zijn. Wij verzoeken u dringend om dit onderwerp met de Europese Commissie en de overige lidstaten te bespreken (en zeker niet akkoord te gaan met een verdere verkorting van de 1-jaars overgangsperiode zoals deze door sommige andere partijen wordt voorgesteld).

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht