Rookwarenbesluit

Op 26 februari 2014 heeft het Europees Parlement ingestemd met de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn. Deze richtlijn beoogt het beter functioneren van de interne markt voor tabaksproducten en aanverwante producten, met als uitgangspunt een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid. Nederland is verplicht om de voorschriften uit de richtlijn uiterlijk 20 mei 2016 in te voeren. Met deze consultatieprocedure worden de belangrijkste keuzes die voortvloeien uit de richtlijn voorgelegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-07-2015
Einddatum consultatie 06-09-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het concept van de algemene maatregel van bestuur (conceptbesluit / AMvB) is verdere implementatie van de Tabaksproductenrichtlijn, met als uitgangspunt een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid met name voor jongeren.

Jaarlijks sterven in de Europese Unie bijna 700.000 mensen aan de gevolgen van roken. Daarnaast hebben miljoenen mensen in de Europese Unie aan roken gerelateerde aandoeningen, zoals kanker, hart- en vaatziekten en problemen met de luchtwegen. In Nederland sterven jaarlijks ongeveer 19.000 mensen door roken en enkele duizenden door meeroken. Het kabinet vindt het daarom belangrijk om het gebruik van tabaksproducten en aanverwante producten te ontmoedigen.

Op 19 juni jl. is het wetsvoorstel tot wijziging van de Tabakswet ter implementatie van de Tabaksproductenrichtlijn aan de Tweede Kamer aangeboden. Met dat wetsvoorstel worden voornamelijk delegatiebepalingen gecreëerd waarmee de Tabaksproductenrichtlijn in lagere regelgeving verder kan worden geïmplementeerd. In het conceptbesluit dat ter consultatie ligt zijn de belangrijkste beleidskeuzes die voortvloeien uit de richtlijn uitgewerkt. De overige keuzes worden in de ministeriële regeling uitgewerkt. Sommige begrippen die in dit conceptbesluit worden gebruikt, zijn in het wetsvoorstel gedefinieerd.

Op dit moment zijn er verschillende besluiten gebaseerd op de Tabakswet. Om de toegankelijkheid van deze regelgeving te vergroten, is besloten deze besluiten samen te voegen tot één besluit, het Besluit uitvoering Tabakswet. Dit Besluit uitvoering Tabakswet is aan de Tweede Kamer voorgelegd, maar nog niet in werking getreden. Het hier geconsulteerde conceptbesluit is vormgegeven als een wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet.

Aan het einde van de nota van toelichting bij het conceptbesluit vindt u een transponeringstabel. Hierin kunt u lezen welke eisen uit de richtlijn worden geïmplementeerd met daaraan gekoppeld de artikelen uit het conceptbesluit.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Met het conceptbesluit worden voorschriften voorgesteld die gevolgen hebben voor het bedrijfs- en productieproces van producenten, importeurs, distributeurs en detaillisten van tabaks- en aanverwante producten.

Daarnaast worden burgers meer dan voorheen geïnformeerd over de ingrediënten en de gezondheidsgevolgen van het gebruik van deze producten voor rokers en meerokers.

Verwachte effecten van de regeling

Het conceptbesluit heeft tot gevolg dat producenten, importeurs, distributeurs en detaillisten hun productie- en bedrijfsproces moeten aanpassen, om aan de verplichtingen die uit de Tabaksproductenrichtlijn voortvloeien te voldoen. In de nota van toelichting bij dit conceptbesluit is een overzicht opgenomen van de te verwachten effecten voor de sector. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van tabaksverpakkingen vanwege de verplichte combineerde waarschuwingen bestaande uit een afschrikwekkende illustratie en tekst.

Daarnaast draagt het conceptbesluit bij aan tabaksontmoediging en kennisvergroting over gezondheidsgevolgen van tabaks- en aanverwante producten.

Doel van de consultatie

De reden voor consultatie van de beleidskeuzes die met dit conceptbesluit worden voorgesteld, is het in kaart brengen van het draagvlak voor de keuzes en de gevolgen ervan voor het veld.

Het doel van de consultatie is om, mede aan de hand van de reacties van de consultatie, beleidskeuzes te maken die opgenomen worden in de AMvB ter verdere implementatie van de Tabaksproductenrichtlijn.

We streven naar een zo groot mogelijke transparantie in onze contacten over het tabaksbeleid. Daarom stellen we het op prijs als u toestaat uw reactie te publiceren. Dit kunt u doen door aan het eind van uw reactie (bij stap 4) een vinkje te plaatsen bij de tekst ‘Ik ga er mee akkoord dat mijn reactie openbaar is’.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

In de Tabaksproductenrichtlijn staan bindende voorschriften waarvan Nederland niet mag afwijken en voorschriften waarbij Nederland keuzevrijheid heeft. U wordt daarom gevraagd alleen te reageren op de onderwerpen waarbij keuzevrijheid bestaat. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld waar u per beleidskeuze een reactie kunt geven.

Daarbij wordt opgemerkt dat als u verbonden bent aan de tabaksindustrie u wordt verzocht om alleen een reactie te geven die strekt tot technische punten. Commerciële en gevestigde belangen hebben geen invloed bij de beleidskeuzes en zullen daarom, gelet op artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging, niet worden meegenomen.

Na afloop van de reactietermijn wordt inzichtelijk gemaakt welke belanghebbenden op het conceptbesluit hebben gereageerd en wat vervolgens met hun input is gedaan.

Meer informatie