Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rookvrije schoolterreinen

Reactie

Naam Universiteit Utrecht (mr.drs A.F. van den Hoeven)
Plaats Utrecht
Datum 20 juni 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel?
Het landelijk juristenoverleg van de universiteiten heeft de concept-AMvB besproken heeft het volgende commentaar:

1. Studentenhuisvesting op campus. Het komt geregeld voor dat het terrein dat behoort bij een gebouw waar onderwijs wordt gegeven tevens grenst aan een gebouw met studentenhuisvesting. Onduidelijk is hoe de verplichting voor een rookvrij terrein zich verhoudt tot het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de studenten die in dat gebouw wonen. Het is wenselijk dat in de toelichting wordt aangegeven hoe instellingen daarmee om moeten gaan.

2. Situatie dat zowel ziekenhuis als universiteit onder één stichting vallen, die eigenaar is van de grond en gebouwen van de campus. Het is wenselijk dat verduidelijkt wordt wie nu precies aangesproken wordt door dit besluit: is dat de stichting voor het gehele terrein, of is dat het College van bestuur van de universiteit voor de “eigen” gebouwen en de Raad van bestuur van het ziekenhuis voor die terreinen die aan onderwijsgebouwen grenzen op “hun” deel van het terrein (alles in eigendom van de stichting). Het is wenselijk dat duidelijker wordt omschreven wie nu de beheerder in de zin van dit besluit is – en dus aan te spreken op en verantwoordelijk voor het naleven van dit besluit.

Namens de juristen van de universiteiten,
Anton van den Hoeven,
Juridische Zaken, Universiteit Utrecht
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht