Wijziging Wet Rijonderricht Motorvoertuigen 1993

In de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen 1993 (WRM 1993) wordt geregeld hoe je rijinstructeur wordt en blijft. Dit concept-wetsvoorstel voorziet in wijziging WRM 1993. Deze wijzigingen zijn ingegeven door de evaluatie van de herziening van de WRM 1993 uit 2009, door gewijzigde inzichten met betrekking tot de praktische nascholing van beroepschauffeurs, door de wens om de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) aan te wijzen als handhavende instantie en door ervaringen uit de praktijk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-05-2014
Einddatum consultatie 17-06-2014
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Evaluatie 2013
In september 2013 is de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen 2009 (WRM) vervroegd geëvalueerd n.a.v.de motie Dijksma-Aptroot en motie Bashir. Op verzoek van de Tweede Kamer worden de kwaliteitseisen aangepast, die op basis van de WRM aan opleidingen voor rijinstructeurs worden gesteld. De motie Bashir verzoekt te komen tot een betere praktijkbegeleiding.

In onderliggend conceptwetsvoorstel is de wetgeving aangepast op basis van deze evaluatie, door gewijzigde inzichten met betrekking tot de nascholing van beroepschauffeurs, door de wens om de ILT aan te wijzen als handhavende instantie en door ervaringen uit de praktijk.

Tegelijkertijd met de conceptwet wordt onderliggende regelgeving, het Besluit Rijonderricht Motorvoertuigen (BRM), de Regeling Rijonderricht Motorvoertuigen (RRM)en de Regeling Vakbekwaamheid bestuurders 2012 (die laatste twee in 1 regeling) ter consultatie voorgelegd.

De inwerkingtreding is voorzien per 1 juli 2016.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rijinstructeurs, transportbedrijven die praktische nascholing door eigen personeel laten uitvoeren en chauffeurs die een PTN-certificaat hebben.

Verwachte effecten van de regeling

Dit wetsvoorstel zal niet leiden tot een stijging van de administratieve lasten voor de burger. Dit wetsvoorstel heeft een daling van de administratieve lasten voor bedrijven tot gevolg. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de rijinstructeurs en het instituut. De verlichting in administratieve lasten is het gevolg van de som van de veranderingen in de vijfjaarlijkse verplichte bijscholing.
Naast een verlaging in de administratieve lasten (5 minuten minder) heeft deze wetswijziging ook invloed op de nalevingskosten voor de rijinstructeur, doordat een praktijkbeoordeling wegvalt. Hierbij wordt uitgegaan van een naleving van 100%.

Door praktische nascholing voor beroepschauffeurs uit te zonderen van WRM-verplichting kan de huidige PTN-praktijk worden voortgezet. De kosten voor het verkrijgen van een PTN certificaat zijn veel lager dan die van het behalen van een WRM-C certificaat dat volgens de huidige WRM per 1-6-2014 verplicht is om praktische nascholing te geven.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers en bedrijven te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerp wetsvoorstel en onderliggende regelgeving. Daarbij wordt erop gewezen dat het ontwerp wetvoorstel uitvoering geeft aan de evaluatie van september 2013 en de wensen van de Tweede Kamer en er in zoverre geen beleidsruimte bestaat. Wel is er ruimte in de uitvoering ervan.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerp van het wetsvoorstel en de overige conceptregelingen betrekken.

Meer informatie