Wijziging Wet Rijonderricht Motorvoertuigen 1993

In de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen 1993 (WRM 1993) wordt geregeld hoe je rijinstructeur wordt en blijft. Dit concept-wetsvoorstel voorziet in wijziging WRM 1993. Deze wijzigingen zijn ingegeven door de evaluatie van de herziening van de WRM 1993 uit 2009, door gewijzigde inzichten met betrekking tot de praktische nascholing van beroepschauffeurs, door de wens om de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) aan te wijzen als handhavende instantie en door ervaringen uit de praktijk.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 juni 2020

Met ingang van 1 april 2020 is de wijziging van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen 1993 in werking getreden.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-38.html

Bericht in Staatsblad , 2 juli 2019

Op 18 januari 2019 is in het staatsblad de Wijziging Wet Rijonderricht Motorvoertuigen 1993 aangekondigd:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-6.html

Kamerstuk toegevoegd, 25 november 2016

Aanbiedingsbrief bij antwoorden van Kamervragen Visser.

Kamerstuk toegevoegd, 25 november 2016

Aankondiging nota van wijziging, d.d. 25 oktober 2016.

Voorbereiding nota van wijziging, 25 november 2016

De minister heeft in oktober 2016 de kamer gemeld dat we eerst maatregelen gaan onderzoeken om de rijschoolbranche te verbeteren. De uitkomsten daarvan zullen in een nota van wijziging bovenop het lopende wetsvoorstel worden meegenomen. Die nota van wijziging wordt in het voorjaar van 2017 verwacht (zie kamerstukken van 25 en 28 oktober 2016).

Brief aan Tweede Kamer, dd. 2 oktober 2014, 9 oktober 2014

Voorts wordt u hierbij geïnformeerd over de kamerbrief toezeggingen en motie rijschoolbranche en toezending rapportage 2toDrive. Bijgaand de link:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/10/02/toezeggingen-en-motie-rijschoolbranche-en-toezending-rapportage-2todrive.html

Inhoudelijke reactie verslag internetcons WRM 1993, 9 oktober 2014

Op 4 juli 2014 is een verslag met resultaten van de consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM 1993) is inmiddels in de Ministerraad geaccordeerd en wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Naar verwachting zal het wetsvoorstel begin 2015 aan de Kamer worden aangeboden en medio 2016 in werking treden. Op de website is de inhoudelijke reactie van het ministerie op deze internetconsultatie gepubliceerd.