Implementatie Richtlijn 2019/1

Wetsvoorstel tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1 tot toekenning van bevoegdheden aan nationale mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-07-2019
Einddatum consultatie 11-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wet wijzigt de wijze waarop de ACM toezicht houdt en hoe zij daarin samenwerkt met buitenlandse mededingingstoezichthouders. De wet heeft daarmee primair gevolgen voor deze partijen. Mogelijk kunnen bedrijven die (ook) in het buitenland opereren en mededingingswetgeving overtreden enige gevolgen ondervinden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen van het wetsvoorstel zijn beperkt. De ACM heeft binnen de bestaande kaders ruim voldoende bevoegdheden om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren. In Nederland opererende bedrijven en instellingen zullen met het oog daarop doorgaans ook geen significante veranderingen in het handelen van de ACM tegemoet zien.

Voor bedrijven die (ook) in het buitenland opereren en mededingingswetgeving overtreden kan dit wetsvoorstel wel enige gevolgen hebben. De ACM kan door het wetsvoorstel namelijk boetes innen die andere mededingingsautoriteiten opleggen.

Door het Europees gelijktrekken van clementieregels, wat ook zijn weerslag heeft in dit wetsvoorstel, is de verwachting dat deelnemers aan een kartel eerder geneigd zullen zijn deze te melden. Het risico dat een ander bedrijf in een ander land door andere regels voorrang in clementie krijgt is met de wijzigingen in regelgeving beperkter.

Buiten het feit dat mogelijk vaker een boete zal worden geïnd wegens overtreding van de mededingingswetgeving in het buitenland, leidt de implementatie van de Richtlijn niet tot extra lasten voor het Nederlandse bedrijfsleven. Er vloeien uit dit wetsvoorstel verder geen informatieverplichtingen voor bedrijven voort. Voor zover dit ten aanzien van de nog op te stellen algemene maatregel van bestuur over clementie wel het geval is, zullen deze lasten op dat moment in beeld worden gebracht.

Het wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor de Rijksbegroting. Het toezicht wordt niet noemenswaardig gewijzigd.

Waarop kunt u reageren

U wordt uitgenodigd om re reageren op het wetsvoorstel, of delen daarvan. Op basis van de reacties tijdens de internetconsultatie kan het wetsvoorstel worden aangepast.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen implementatie Richtlijn 2019/1

Overige documenten