Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wmo 2015: Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting

Reactie

Naam BVKZ (Mark van Barschot)
Plaats Oosterhout
Datum 16 februari 2020

Vraag1

In het wetsvoorstel is bepaald dat bij een beschikking met resultaatbeschrijving altijd een ondersteuningsplan wordt opgesteld. Het ondersteuningsplan maakt deel uit van de beschikking met resultaatbeschrijving.
Vindt u het wenselijk om ook bij een beschikking met een tijdsduurbeschrijving een ondersteuningsplan verplicht te stellen? Zo ja, welke redenen heeft u daarvoor?
Dat lijkt ons niet wenselijk. In geval van een beschikking met resultaatbeschrijving kan een ondersteuningsplan meerwaarde hebben document waarin zaken als frequentie en uit te voeren taken benoemd zijn. Indien er wel een indicatie in uren is gesteld, zijn dergelijke zaken al inzichtelijk geregeld. Een ondersteuningsplan draagt in die situatie niet bij aan extra duidelijkheid of betere zorg, en leidt daarmee slechts tot meer, vermijdbare en overbodige, administratieve last

Vraag3

Zijn er andere punten in het wetsvoorstel die naar uw mening aandacht behoeven of die het ontwerp kunnen versterken?
Resultaatgericht werken (resultaat gericht indiceren, financieren, werken en verantwoorden) is ons inziens in principe de beste manier om zorg te organiseren. Het resultaat is immers wat telt. Het bereiken van een resultaat is de reden om zorg of ondersteuning in te zetten en om er geld voor beschikbaar te stellen. Plat gezegd, niemand wil betalen voor louter inzet, zonder dat dat leidt tot enig resultaat.
Sturen op resultaat vs sturen op inzet lijkt dus ideaal, maar kan alleen slagen als aan 2 voorwaarden wordt voldaan:
1. Het te bereiken resultaat is haalbaar en realistisch binnen de afgesproken (financiële) randvoorwaarden. Daarom is het goed om ook de aanbieder te betrekken bij het proces om te komen tot een heldere en haalbare resultaatafspraak.
2. De keuze voor resultaatgericht werken wordt duidelijk en consistent en integraal gemaakt. Resultaatgericht indiceren kan alleen tot gewenste resultaten leiden als die past in een integrale resultaatgerichte werkwijze: resultaat gericht indiceren, resultaat gericht financieren, resultaat gericht werken en resultaat gericht verantwoorden. Met name op de laatste 2 pinten betekent dit dat een zorgaanbieder die gefinancierd wordt op een te behalen resultaat, niet moet worden gehinderd met allerlei vragen en rapportageverplichtingen t.a.v. zijn werkwijze. Daarop wordt hij immers niet ingezet. Hij wordt ingezet om een resultaat te bereiken en louter daarop moet hij zich verantwoorden. De wijze waarop hij resultaat boekt is zijn eigen zaak.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht