Wmo 2015: Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting

De belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel zijn:
1. Bij de verstrekking van een maatwerkvoorziening kan een resultaatbeschrijving worden gehanteerd (het blijft ook mogelijk om een tijdsduurbeschrijving te hanteren).
2. De afwikkeling van geschillen over de uitvoering van een maatwerkvoorziening wordt vereenvoudigd. In eerste instantie kan worden geklaagd bij de gemeente, in tweede instantie is beroep bij de bestuursrechter mogelijk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-01-2020
Einddatum consultatie 16-02-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11131
Onderwerpen Organisatie en beleid Ouderen Verzekeringen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. Cliënten

2. Aanbieders van voorzieningen

3. Gemeenten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

1. Aan cliënten kan een maatwerkvoorziening met resultaatbeschrijving worden toegekend. De toekenningsbeschikking vermeldt op welke dienst de cliënt aanspraak heeft.
Bij de toekenningbeschikking hoort een ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan vermeldt welke activiteiten met welke frequentie worden verricht ter uitvoering van de dienst. Het ondersteuningsplan kan door de aanbieder (in mandaat van de gemeente) worden aangepast.
Door de nieuwe geschilbeslechtingsprocedure kan de cliënt eenvoudiger klagen over de uitvoering van een maatwerkvoorziening.

2. Aanbieders kunnen een rol krijgen in het onderzoek naar de verstrekking van de maatwerkvoorziening.
Daarnaast kan bij de gemeente en in een procedure bij de bestuursrechter worden geklaagd over de uitvoering van een maatwerkvoorziening door een aanbieder. De aanbieder kan op verschillende manieren in voornoemde procedures worden betrokken.

3. Een gemeente kan een maatwerkvoorziening met resultaatbeschrijving verstrekken. Daarbij wordt een ondersteuningsplan opgesteld.
Verder zal de gemeente in eerste instantie klachten afhandelen over de uitvoering van een maatwerkvoorziening.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel en op de gehele toelichting.

Downloads

Overige documenten

  • Advies van prof. mr. M. Scheltema over integrale geschilbeslechting in het sociaal domein

  • Brief (van 12 april 2019) van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het toezeggen van een wetsvoorstel over resultaatgericht beschikken

  • Kabinetsreactie (van 6 januari 2020) op het advies van prof. mr. M. Scheltema

  • Verslag Schriftelijk Overleg (van 17 juni 2019) naar aanleiding van de brief van 12 april 2019 over resultaatgericht beschikken

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Bron: wetten.overheid.nl