Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wmo 2015: Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting

Reactie

Naam Mw S.R. Abdoelbasier
Plaats Nijmegen
Datum 15 februari 2020

Vraag1

In het wetsvoorstel is bepaald dat bij een beschikking met resultaatbeschrijving altijd een ondersteuningsplan wordt opgesteld. Het ondersteuningsplan maakt deel uit van de beschikking met resultaatbeschrijving.
Vindt u het wenselijk om ook bij een beschikking met een tijdsduurbeschrijving een ondersteuningsplan verplicht te stellen? Zo ja, welke redenen heeft u daarvoor?
Ik vind het wenselijk om bij een beschikking altijd een gemotiveerde toelichting te geven op het besluit. Want zonder motivering kan de burger niet in bezwaar gaan.
Ook wil ik opgenomen zien in een beschikking wat de juridische waarde is van een beschikking wanneer deze door een marktpartij wordt afgegeven ( zoals in Utrecht bijvoorbeeld ) in plaats van door de gemeente. Wie is er verantwoordelijk voor de zorgplicht van kwetsbare burgers?
Ik ben ervoor dat een aanvraag leidt tot een beschikking. In deze beschikking dient gemotiveerd uitgelegd te worden waarom een aanvraag wel of niet wordt toegekend. Waarom? Omdat een bezwaar ingediend moet kunnen worden op de motivering. Bijvoorbeeld: Wanneer iemand 5 uur huishoudelijke hulp in de week aanvraagt, maar hij krijgt er 3 toegewezen, dan dient hij te kunnen weten waarom dit is.
Tussen ‘het keukentafelgesprek’ en de beschikking in dient de aanvrager binnen twee weken een gespreksverslag te krijgen ( lees: onderzoeksverslag ) dat aan de aanvrager wordt voorgelegd ter accodering. Accodering kan ook betekenen: ik ben het eens met de weergave van het gesprek, maar ik ben het niet eens met de beslissing die de indicatiesteller adviseert.

Vraag2

Via het wetsvoorstel wordt geregeld dat geschillen over de uitvoering van maatwerkvoorzieningen in eerste instantie bij de gemeente kunnen worden aangekaart. Het gaat dan om alle typen maatwerkvoorzieningen: diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen een andere maatregelen. Is dit praktisch uitvoerbaar? Zo nee, waarom niet?
4. Eenvoudiger geschilbeslechting
Blz 9 t/m 12
Mijn reactie:
Ik vind het geen goed idee om geschilbeslechting bij het College neer te leggen. Om de rechtsgelijkheid van de burger te waarborgen zou ik een onafhankelijke klachtencommissie instellen en een gemeentelijke onafhankelijke ombudsman.
Bovendien zou ik als privé-persoon geen klacht naar het College sturen, want die komt dan op de agenda van de Raad te staan en deze agenda is openbaar, daarmee zou mijn klacht ook openbaar worden.
Dat u dan ook nog zegt dat in verband met regeldruk een College niet alle klachten hoeft af te handelen - wanneer er sprake zal zijn van relatief geringe kwesties, ‘onnodige procedures’ of onvoldoende belang - zal leiden tot een verschraling van de rechtsgelijkheid en zal leiden tot willekeur.
a) wie bepaalt wat noodzakelijk is, de cliënt of de zorgaanbieder? Wie borgt de gelijkheid tussen de cliënt en de zorgaanbieder tijdens onderhandelingen?
b) er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ondersteuningsbehoefte van de burger, maar dit is niet hetzelfde als dat er optimaal wordt aangesloten bij de ondersteuningsbehoefte. Mijns inziens wordt er optimaal aangesloten bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt wanneer je in uren indiceert. Dit leidt tot meetbare en controleerbare afspraken.

Vraag3

Zijn er andere punten in het wetsvoorstel die naar uw mening aandacht behoeven of die het ontwerp kunnen versterken?


A) Ik zou graag opgenomen zien in het voorstel dat gemeenten in samenspraak met hun WMO-adviesraden en onafhankelijke belangenbehartigers de wijze vaststellen waarop het kwaliteitsbeleid ten aanzien van voorzieningen tot stand komt én in samenspraak met deze adviesraden en onafhankelijke belangenbehartigers vast te stellen op welke wijze er wordt toegezien op de kwaliteit van de voorzieningen. Graag zou ik hierbij opgenomen zien dat deze adviesraden en belangenbehartigers net zoveel tijd krijgen als het College en de Raad zichzelf geeft om te reageren op alle informatie die hierover gekend is bij het ambtelijk apparaat.
B) Ik vind het positief dat er in het wetsvoorstel een grondslag wordt opgenomen om informatie van gemeenten over het toezicht openbaar te maken. Wat mij betreft geldt dit ook voor het toezicht dat de gemeente dient te houden op haar eigen procedures die nodig zijn om rechtsgelijkheid voor iedere inwoner te waarborgen. Hiermee denk ik bijvoorbeeld aan het inrichten en faciliteren van onafhankelijke cliëntondersteuning, het vaststellen van een termijn voor wachttijden tussen de aanvraag en verdere onderdelen van de procedure richting een beschikking, het vaststellen van een format voor een onderzoeksverslag en een format voor de beschikking mét motivering, het vastleggen van de afspraak dat medische gegevens van de aanvrager alleen opgevraagd/gedeeld mogen worden nadat de aanvrager een toestemmingsformulier heeft ondertekend en dit formulier is toegevoegd aan het dossier, het vastleggen dat bij het opvragen/delen van gegevens de cliënt wordt meegenomen zodat hij precies kan zien wat er wordt uitgewisseld. Belangrijk is ook om te weten wat de consequenties zijn wanneer de gemeente zich niet houdt aan de eigen procedures.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht