Reparatiewet Wvggz en Wzd

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) zijn als opvolger van de Wet Bopz op 1 januari 2020 in werking getreden. Deze wetten stellen regels over de rechtspositie van betrokkene, de procedures van besluitvorming en toepassing van verplichte zorg of onvrijwillige zorg. Dit wetsvoorstel beoogt de uitvoering van beide wetten te vereenvoudigen en enkele wetstechnische onvolkomenheden te herstellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-06-2020
Einddatum consultatie 03-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11174
Onderwerpen Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen met een psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking die (mogelijk) in aanraking komen met gedwongen zorg.

Familie en naasten van personen die deze gedwongen zorg nodig hebben.

Vertrouwenspersonen aan voornoemde personen of diens familie en naasten.

Zorgaanbieders en zorgprofessionals die gedwongen zorg aan voornoemde personen verlenen.

ICT-leveranciers die producten of diensten aan zorgaanbieders leveren.
Belangenorganisaties van patiënten, zorgaanbieders, zorgprofessionals en ICT-leveranciers.

Overheidsorganisaties: gemeenten, de IGJ, het CIZ, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en de politie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met dit wetvoorstel beoogt de regering de uitvoering van de Wvggz en Wzd te vereenvoudigen. Dit wetsvoorstel bevat met name aanpassingen in de procedure waarvoor voldoende draagvlak lijkt te bestaan en technische reparaties.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel. U kunt op alle onderdelen van de wet reageren, of uw reactie beperken tot de wijziging van de Wvggz of de Wzd.

In het bijzonder vragen wij uw reactie op het effect van dit wetsvoorstel op de regeldruk van de Wvggz en Wzd en naar de samenloop tussen beide wetten.

Gelet op de aard van dit reparatiewetsvoorstel kunnen voorstellen om de Wvggz of Wzd ingrijpend te wijzigen niet worden meegenomen. Binnen twee jaar na inwerkingtreding worden de wetten geëvalueerd en kunnen meer ingrijpende voorstellen worden overwogen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Informatiepunt dwang in de zorg

Bron: www.dwangindezorg.nl

Wet verplichte ggz

Bron: wetten.overheid.nl

Wet zorg en dwang

Bron: wetten.overheid.nl