Reparatiewet OCW 20## II

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Heesch
Datum 20 april 2024

Vraag1

Wilt u reageren op de Reparatiewet OCW 20##? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
In de bijlage treft u mijn reactie aan op de Reparatiewet OCW 20##II, meer in het bijzonder Artikel V. onderdeel A, E, F en G Wet Educatie en Beroepsonderwijs (hierna: WEB). Met de voorgestelde wetswijzing wordt de term ‘ouders’ gedefinieerd, waarbij wordt aangesloten bij de WVO 2020. Het is goed dat voornoemde wijziging er komt. Met de wijziging wordt verduidelijkt dat alleen kortgezegd ouders met gezag, voogden of verzorgers informatie over de mbo-student krijgen. Helaas lost dit wetsvoorstel niet alle onduidelijkheid op. In mijn op 8 april jl. verdedigde proefschrift ging ik nader in op de relatie tussen de WEB en de AVG. Meer in het bijzonder ging ik in op de vraag welke persoonsgegevens van de student de mbo-instelling mag delen met ouders, zowel die met als zonder gezag.
Ik deed aanbevelingen om de wetgeving rondom ouderbetrokkenheid te verbeteren.
De aanvullende mogelijkheden tot verbetering treft u in de bijlage aan. Hartelijke groet, Mw. mr. dr. M.L. (Maud) van Erp

Bijlage