Regeling kiescollege niet-ingezetenen

Het Grondwetsvoorstel dat strekt tot invoering van een nieuw in te stellen kiescollege voor niet-ingezetenen voor de verkiezing van de Eerste Kamer is aangenomen in tweede lezing. De uitwerking van het grondwetsvoorstel moet geregeld worden in een uitvoeringswet. In dat wetsvoorstel zitten verschillende grondslagen om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen en modellen vast te stellen. Deze regeling dient hiertoe.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-08-2022
Einddatum consultatie 12-09-2022
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 14474
Onderwerpen Parlement

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kiezers, kandidaten, politieke partijen, gemeente Den Haag, het centraal stembureau voor de provinciale statenverkiezing van Zuid-Holland en de Kiesraad.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Kiezers buiten Nederland (niet-ingezetenen) krijgen de mogelijkheid om te stemmen voor de kiescollegeverkiezing en zo invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Politieke partijen (en kandidaten namens deze partijen) krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan deze nieuwe verkiezing.

Gemeente Den Haag krijgt extra taken vanuit de verantwoordelijkheid voor de registratie van kiesgerechtigden (in het buitenland), het organiseren van de kiescollegeverkiezing en de ondersteuning van het kiescollege. Namens de provincie Zuid-Holland is het centraal stembureau voor de provinciale statenverkiezing betrokken, aangezien het ook voor de kiescollegeverkiezing gaat fungeren als centraal stembureau. Bij de Eerste Kamerverkiezing wijzigt een en ander gelet op de deelname van een nieuwe groep kiezers aan deze verkiezing (de leden van het kiescollege). De Kiesraad, dat bij de Eerste Kamerverkiezing optreedt als centraal stembureau, zal dit uitvoeren.

Waarop kunt u reageren

Zie vraagstelling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

 • Model 36 (registratieformulier kiesgerechtigdheid)

 • Model 38-1 (registratieformulier aanduiding en logo)

 • Model 38-2 (betalingsbewijs waarborgsom registratie aanduiding)

 • Model 39-1 (retourenveloppe voor het stemmen per brief)

 • Model 39-2 (briefstembewijs)

 • Model 39-3 (enveloppe voor het briefstembiljet)

 • Model D 3-1 (registratieformulier kiesgerechtigdheid)

 • Model G 1-1 (registratieformulier aanduiding en logo)

 • Model G 1-3 (betalingsbewijs waarborgsom registratie aanduiding)

 • Model H 1 (formulier kandidaatstelling)

 • Model H 12 (betalingsbewijs waarborgsom kandidaatstelling)

 • Model H 3-1 (machtiging aanduiding boven kandidatenlijst)

 • Model H 3-2 (machtiging samengevoegde aanduiding boven kandidatenlijst)

 • Model H 9 (instemmingsverklaring)

 • Model I 1 (proces-verbaal onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten)

 • Model I 4 (proces-verbaal geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten)

 • Model J 20 (stembiljet)

 • Model M 6-1 (briefstembiljet)

 • Model M 6-4 (briefstembewijs)

 • Model M 6b-1 (verzoek om vervangend briefstembewijs)

 • Model M 6b-2 (vervangend briefstembewijs)

 • Model P 22-2 (proces-verbaal van het centraal stembureau voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag)

 • Model P 22-3 (proces-verbaal van de uitslag van de verkiezing)

 • Model Pa 11 (ondersteuningsverklaring kiescollegeverkiezing)

 • Model T 11 (proces-verbaal stembureau Eerste Kamerverkiezing)

 • Model T 4 (volmacht stemming Eerste Kamer)

 • Model U 16 (proces-verbaal verkiezingsuitslag Eerste Kamer)

 • Model V 9 (proces-verbaal opnieuw vaststellen verkiezingsuitslag)

 • Model W 1-1 (benoemingsbesluit ivm niet aannemen benoeming kandidaat)

 • Model W 1-2 (benoemingsbesluit ivm niet toelaten kandidaat als lid)

 • Model W 1-3 (benoemingsbesluit ivm opengevallen plaats)

 • Model W 2 (verklaring dat kandidaat niet in aanmerking wil komen voor benoeming)

 • Model W 4 (besluit dat geen opvolger in opengevallen plaats wordt benoemd)

 • Model W 5 (proces-verbaal loting bij plaatsvervanging)

Externe bronnen

Kiesregeling

Bron: wetten.overheid.nl

Wetsvoorstel Wet kiescollege niet-ingezetenen

Bron: www.tweedekamer.nl