Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Huisvesting aandachtsgroepen 2021

Goede woonomstandigheden zijn voor iedereen van belang, ook voor groepen in een kwetsbare positie. Dat zijn in deze regeling dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, statushouders, woonwagenbewoners, studenten en overige spoedzoekers, oftewel aandachtsgroepen. Het niet tijdig voorzien in de woonvraag van deze groep kan op persoonlijk niveau en voor de samenleving grote gevolgen hebben. Het kabinet heeft daarom middelen vrijgemaakt voor het versneld realiseren van huisvesting voor aandachtsgroepen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-07-2021
Einddatum consultatie 13-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten om te kunnen voorzien in betaalbare woonruimte voor aandachtsgroepen en verblijfsruimte voor specifiek arbeidsmigranten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het versnel realiseren van meer nieuwe woningen (woonruimten en verblijfsruimten) voor aandachtsgroepen, waarbij betaalbaarheid langjarig is geborgd.

Waarop kunt u reageren

U wordt verzocht te reageren op de regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK specifieke uitkering huisvesting aandachtsgroepen 2021 - consultatie

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling