Regeling voor de gebruiksvergoeding

Bij de Invoeringswet Omgevingswet is een amendement aangenomen dat voorziet in een redelijke gebruiksvergoeding bij de oplegging van gedoogplichten. Het betreft een vergoeding voor het feit dat de eigenaar of rechthebbende grond in gebruik geeft aan een initiatiefnemer. De regeling voor de gebruiksvergoeding wordt toegevoegd aan de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-05-2020
Einddatum consultatie 24-06-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven en overheden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor eigenaren en rechthebbenden heeft de regeling tot gevolg dat zij recht hebben op een vergoeding voor het gebruik van grond bovenop een mogelijke schadevergoeding bij het opleggen van gedoogplichten voor werken en werkzaamheden die door commerciële initiatiefnemers worden uitgevoerd. Voor deze initiatiefnemers heeft de regeling tot gevolg dat zij een vergoeding moeten uitkeren voor het gebruik van de grond.

Waarop kunt u reageren

Er kan uitsluitend gereageerd worden op de artikelen voor de redelijke gebruiksvergoeding en de toelichting daarbij. De toelichting bestaat uit een algemeen en een artikelsgewijs deel. De artikelen en de toelichting worden toegevoegd aan de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet.

Deel 1 - Artikelen gebruiksvergoeding
Deel 2 - Toelichting gebruiksvergoeding (algemeen en artikelsgewijs deel)

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Eindrapport Deloitte – Onderzoek uitwerking gebruiksvergoeding bij gedoogplichten

Externe bronnen

Omgevingswetportaal

Bron: www.omgevingswetportaal.nl