Herziening Regelingen spoorverkeer en indienststelling spoorvoertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt, op verzoek van ProRail, een wijziging voor van de Ministeriële regelingen spoorverkeer en indienststelling spoorvoertuigen.
Hiermee worden een aantal onduidelijkheden en inconsistenties aangepakt. Ook wordt het zogenaamde vertrekseinlicht verbeterd, het signaal dat de trein kan gaan vertrekken. De komende jaren worden deze vertrekseinlichten vervangen door een knipperlicht. ProRail verwacht dat conducteurs deze beter zullen waarnemen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-04-2022
Einddatum consultatie 31-05-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 14098
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Spoorwegondernemingen, in het bijzonder machinisten en conducteurs. Maar ook van belang voor de functionarissen binnen spoorwegondernemingen die belast zijn met het opstellen, beheren en toezien op de veiligheidsbeheersystemen en op de naleving daarvan.
• ProRail, in het bijzonder treindienstleiders.
• Organisaties die machinisten, conducteurs en treindienstleiders opleiden en examineren.

Doel van de regeling is de geconstateerde inconsistenties en onduidelijkheden in de Ministeriële regelingen spoorverkeer en indienststelling spoorvoertuigen te corrigeren, om zodoende de spoorveiligheid te verbeteren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De aanpassingen zullen naar verwachting leiden tot minder misverstanden bij spoorwegpersoneel met veiligheidsfuncties, in het bijzonder machinisten. Naar verwachting leidt dit tot een verbetering van de spoorveiligheid.

ProRail verwacht dat door de introductie van het knipperende vertrekseinlicht dat treinen vaker op tijd zullen vertrekken.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 31 mei 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling spoorverkeer

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling indienststelling spoorvoertuigen

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: www.officielebekendmakingen.nl