Regeling diergezondheid

De nieuwe Europese diergezondheidsverordening wordt 21 april 2021 van toepassing. Op dat moment zal de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en alle daarop gebaseerde regelgeving worden ingetrokken en worden de nationale diergezondheidsregels op de Wet dieren gebaseerd. Net als onder de oude diergezondheidsregels blijven nationale regels noodzakelijk. De bijgevoegde conceptregeling bevat deze nieuwe nationale regels voor diergezondheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-03-2021
Einddatum consultatie 22-04-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Regeling diergezondheid ziet op houders van dieren en andere partijen die zich met dieren bezighouden. Hierbij gaat het onder andere om vervoerders van dieren, exploitanten van verzamelcentra en wasplaatsen, laboratoria en dierenartsen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Europese regels in de diergezondheidsverordening zijn op hoofdlijnen gelijk gebleven aan de oude regels. Hetzelfde geldt voor de nationale regels, deze zijn grotendeels gelijk aan de huidige regels die op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zijn gebaseerd. Op deelonderwerpen zijn er echter wel veranderingen ten opzichte van de oude situatie. Deels volgen deze rechtsreeks uit de Europese regels. Deze concept regeling is in aanvulling op het eerder geconsulteerde Besluit diergezondheid.

Waarop kunt u reageren

De nieuwe diergezondheidsverordening is vanaf 21 april 2021 van toepassing. Op dat moment wordt ook de nationale regelgeving die op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren gebaseerd is ingetrokken. De nieuwe Regeling diergezondheid moet daarom voor 21 april van kracht worden. Om belanghebbende voldoende tijd te geven om op deze regeling te reageren is voor een consultatieperiode van 6 weken gekozen. Het is daardoor niet mogelijk om eventuele wijzigingen naar aanleiding van de consultatie in de regeling aan te brengen voordat deze vastgesteld moet worden. Indien de reacties op deze consultatie aanleiding geven tot aanpassing van de regeling zoals deze geconsulteerd is, zal dat na 21 april met een wijzigingsregeling worden gedaan.

In de regeling en de toelichting zijn verwijzingen opgenomen naar Europese uitvoeringsverordeningen die nog vastgesteld moeten worden. De verordeningen zijn dus nog niet beschikbaar. Waar mogelijk worden deze artikelen definitief gemaakt in de versie die voor 21 april vastgesteld zal worden. Mochten die Europese uitvoeringsverordeningen dan nog niet beschikbaar zijn zal de uitvoering van die verordeningen in een wijzigingsregeling na 21 april worden opgenomen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen