Regeling financiële derivaten Wmg

Op basis van het nieuwe artikel 40a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) kunnen nadere regels worden gesteld aan het gebruik van financiële derivaten. De regeling met de nadere regels omtrent het gebruik van financiële derivaten door zorgaanbieders wordt geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-10-2020
Einddatum consultatie 01-12-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 12117
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zorgaanbieders (zoals bedoeld in de Wmg).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zorgaanbieders die gebruik willen maken van financiële derivaten moeten voldoen aan inhoudelijke eisen aan financiële derivaten (met betrekking tot onder meer de inhoud van de overeenkomst, de looptijd, de wijze van het aantrekken van derivaten en de tegenpartij van de derivaten) en moeten zich verantwoorden over het gebruik van deze financiële derivaten in een treasurystatuut.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op de gehele regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving

Externe bronnen

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Bron: www.eerstekamer.nl

Wet marktordening gezondheidszorg

Bron: wetten.overheid.nl