Regeling tarieven transportsectoren

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een nieuw tarievenstelsel voor vergunningen die door of in mandaat van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) worden verstrekt. In deze Regeling tarieven transportsectoren worden de verschillende regelingen waarin de tarieven zijn vastgelegd teruggebracht tot één regeling voor alle transportsectoren (luchtvaart, scheepvaart, railvervoer en wegvervoer).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-10-2022
Einddatum consultatie 15-11-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12562
Onderwerpen Luchtvaart Spoor Scheepvaart Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Inspectie Leefomgeving en Transport;
• De brancheorganisaties van de transportsectoren en hun leden (personen en bedrijven).

Doel van de regeling
Deze regeling voorziet in de herziening van het tarievenstelsel voor vergunningen die door of in mandaat van de ILT worden verstrekt aan partijen in de transportsectoren. In deze Regeling tarieven transportsectoren worden de verschillende regelingen waarin de tarieven zijn vastgelegd teruggebracht tot één regeling voor alle transportsectoren (luchtvaart, scheepvaart, railvervoer en wegvervoer). Via deze nieuwe regeling zijn dus alle relevante tarieven in één regeling bijeen gebracht, om zo het stelsel transparanter en eenvoudiger te maken. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt de tariefhoogte aan te passen aan de ontwikkeling van de kosten van vergunningverlening. Ook worden er enkele nieuwe tarieven toegevoegd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door het herschikken van de diverse tariefregelingen tot één integrale tariefregeling zullen de administratieve lasten niet toenemen.
Er worden enkele nieuwe tarieven toegevoegd: de financiële en administratieve lastenstijging als gevolg hiervan is niet bekend omdat er geen zicht is op het aantal te verwachten aanvragen.

De volgende Regelingen gaan op in de nieuwe Regeling, en worden dus ingetrokken:
• Regeling tarieven luchtvaart 2008;
• Regeling tarieven scheepvaart 2005;
• Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet;
• Regeling tarieven Spoorwegwet 2012;
• Regeling tarieven Wet lokaal spoor;
• Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties;
• Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000.
En uiteraard zullen in de volgende Regelingen (Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen, Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk, Regeling tachograafkaarten, Regeling olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995) de verwijzingen aangepast worden.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 15 november 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. De tarieven die door Kiwa in rekening worden gebracht zullen door Kiwa zelf geconsulteerd worden en maken dus geen deel uit van deze internetconsultatie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling tarieven luchtvaart 2008

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl