Regeling Spoorwegpersoneel 2011

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling spoorwegpersoneel 2011. De wijziging volgt op de wijziging van het Besluit spoorwegpersoneel 2011, waarvan inwerkingtreding op 1 januari 2019 is voorzien.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-10-2018
Einddatum consultatie 22-11-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8830
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Machinisten die medisch worden gekeurd en moeten gaan voldoen aan de psychiatrische eisen;
• Machinisten uit andere lidstaten die rijden op grensbaanvakken tussen Nederland en België en tussen Nederland en Duitsland;
• Werkgevers van deze machinisten;
• Verkeersleiders bij ProRail;
• Examinatoren uit andere lidstaten die in Nederland als examinator erkend willen worden;
• Arts-deskundigen en keuringsinstanties;
• Stichting Veiligheid & Vakmanschap Railvervoer (VVRV);
• Inspectie Leefomgeving en Transport.

Doel van de regeling:
De wijziging van de Regeling spoorwegpersoneel 2011 is bedoeld als een nadere uitwerking van de wijziging van het Besluit spoorwegpersoneel 2011. Daarnaast wordt de regeling vanwege signalen vanuit uitvoeringsinstanties en de spoorbranche op enkele delen aangepast.
Deze wijzigingsregeling wijzigt de Regeling spoorwegpersoneel 2011 op de volgende punten:
a) Uitbreiding van het toetsingskader voor de eisen aan de medische geschiktheid van machinisten met psychiatrische eisen.
b) Schrappen van de afzonderlijke erkenning voor arts-deskundigen. Beschikken over een arts-deskundige wordt onderdeel van de erkenning van keuringsinstituten.
c) Aanwijzen van baanvakken voor grensoverschrijdende treindiensten waar de infrastructuurbeheerder machinisten kan vrijstellen van de in de Machinistenrichtlijn gestelde taaleis.
d) Voorzien wordt in de mogelijkheid om personen die al in andere lidstaten als examinator zijn erkend, ook in Nederland te erkennen.
e) Herstellen van een aantal wetgeving technische onvolkomenheden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de aangepaste regelgeving moeten machinisten voldoen aan psychiatrische eisen. Hierdoor worden keuringen voor machinisten uitgebreider.

De afzonderlijke erkenning voor arts-deskundigen wordt geschrapt. Daarmee wordt het aantal erkenningen beperkt.

Spoorwegondernemingen kunnen bij ProRail een aanvraag doen om machinisten, die op grensbaanvakken rijden, aan een eenvoudiger taaleis te laten voldoen. Hiermee wordt het wisselen van machinisten verschoven tot het eerst na de grens gelegen spoorwegstation. Dit vereenvoudigt de exploitatie van grensoverschrijdende treindiensten en levert kostenvoordelen op voor de spoorwegondernemingen.

Migrerende examinatoren kunnen de examens afnemen volgens de methodes en technieken die in Nederland gangbaar zijn. Een wijziging van het Besluit spoorwegpersoneel 2011 (Stb. 2018, …) wordt uitgewerkt. Hierin is voorzien in de mogelijkheid om in andere lidstaten erkende examinatoren ook in Nederland te erkennen. Voor examinatoren die elders zijn erkend en in Nederland ook door de VVRV erkend willen worden zal de situatie duidelijker worden.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 22 november 2018 reageren op de concept Regeling spoorwegpersoneel 2011 en de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling spoorwegpersoneel 2011

Bron: wetten.overheid.nl

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl