Regeling indienststelling spoorvoertuigen 2020

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt, in samenwerking met diverse partijen, een wijziging voor van de Regeling indienststelling spoorvoertuigen (Ris) naar Ris 2020. De regeling wordt aangepast vanwege inwerkingtreding van gewijzigde Europese Technical Specifications for Interoperability (TSI’s). Eisen uit de huidige Ris zijn nu opgenomen in de TSI’s. De nieuwe Ris 2020 bevat alleen de nationale eisen om spoorvoertuigen toe te laten tot het Nederlandse spoor.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-12-2019
Einddatum consultatie 13-01-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10931
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• De aanvragers van een vergunning voor indienststelling van een spoorvoertuig, zijnde de vervoerder of de fabrikant van het voertuig;
• De Designated Bodies (DeBo’s) en Notified Bodies (NoBo’s); dit zijn de expertbureaus die in de praktijk het spoorvoertuig toetsen aan de eisen van de Ris en aan de TSI’s, in opdracht van de aanstaande vergunninghouder.

Doel van de regeling:
Veel eisen die voorheen in de Ris waren opgenomen, zijn thans in TSI’s opgenomen. Door deze aanpassing van de Ris wordt voorkomen dat er tweemaal aan dezelfde eisen wordt getoetst. De Ris 2020 bevat alleen de nationale eisen voor toelating van TSI-conform materieel. De reden dat nationale eisen nog noodzakelijk zijn naast de TSI’s, is gelegen in de nationale karakteristieken van de bestaande Nederlandse infrastructuur.

Het Ministerie heeft voor deze wijziging samen met vertegenwoordigers van ProRail, NS Reizigers, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Ricardo Nederland B.V. de oude Ris doorgenomen en aangepast.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Ris 2020 omvat minder eisen dan de huidige Ris. Een deel van de verwijderde bepalingen is inmiddels opgenomen in de TSI’s. Per saldo zal de inspanning om toelating te krijgen nagenoeg niet veranderen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 13 januari 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling indienststelling spoorvoertuigen

Bron: wetten.overheid.nl

Technical Specifications for Interoperability

Bron: www.era.europa.eu

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl