Regeling bodemkwaliteit 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een nieuwe versie van de Regeling bodemkwaliteit voor: de Regeling bodemkwaliteit 2021. Dit is nodig om aan te sluiten bij de opbouw en terminologie van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het aangepaste Besluit bodemkwaliteit. Er is een klein aantal wijzigingen, maar de aanpassing is grotendeels beleidsneutraal. Ook is de regeling verduidelijkt en verder uitgeschreven, en daardoor van vorm veranderd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-03-2021
Einddatum consultatie 30-04-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12336
Onderwerpen Bodem Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle partijen (opdrachtgevers, aannemers, laboratoria, onderzoeksbureaus, handhavers, vergunningverleners) die werkzaam zijn in het bodembeheer, baggeren en grondverzet en daarbij grond of baggerspecie toepassen;
Daarnaast producenten van bouwstoffen (zoals beschreven in het Besluit bodemkwaliteit) en grondproducten en degenen die bouwstoffen toepassen. Hieronder vallen onder meer alle bedrijven die werken onder of met Kwalibo (Kwaliteitsborging Bodembeheer) erkenning, accreditatie of certificering. Kwalibo zelf wordt nu niet veranderd.
Omdat ook de kwaliteitseisen voor de indeling van de bodem in een kwaliteitsklasse zijn opgenomen in de regeling, is de regeling ook van belang bij ontwikkelingen of vergunningverlening waar de kwaliteit van de bodem moet worden getoetst.

Mogelijke aanpassingen in relatie tot PFAS, het Kwalibo-stelsel of een gewijzigd toetsingskader voor diepe plassen zijn nu niet meegenomen. Wanneer t.a.v. die onderwerpen aanpassingen zullen plaatsvinden worden deze apart geconsulteerd.

Doel van de regeling
De nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2021 geeft, net zoals de huidige Regeling bodemkwaliteit, de regels weer voor:
• Het Kwalibo-stelsel voor bodembeheer;
• De wijze waarop materiaal wordt gekwalificeerd als grond, baggerspecie, bodem of bouwstof;
• De wijze waarop de milieukwaliteit van grond, baggerspecie, bodem en bouwstoffen wordt bepaald en de normen waaraan wordt getoetst.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Regeling bodemkwaliteit is grotendeels beleidsneutraal overgezet in de Regeling bodemkwaliteit 2021 (Rbk 2021). Er zijn een beperkt aantal beleidswijzigingen doorgevoerd. Dit zijn:
• strengere normen voor verspreiding van onderhoudsbaggerspecie, gekoppeld aan een verruiming van het verspreidingsgebied (opgenomen in het Bal);
• een maximale partijgrootte voor de keuring van bouwstoffen van 10.000 ton;
• de verplichting om een fabrikant eigen verklaring voor productie van grond of bouwstoffen na 5 jaar te verlengen;
• de normen voor het toepassen van grond en baggerspecie uit de circulaire en handreiking herinrichting diepe plassen van december 2010 zijn ingebouwd in de Rbk 2021;
• er zijn maximale samenstellingswaarden voor xylenen en ethylbenzeen in polymeerbeton opgenomen.
Daarnaast zijn eisen voor IBC-toepassingen uit de Rbk 2021 gehaald, omdat die toepassingen in het kader van de Omgevingswet (het Bal) niet meer zijn toegestaan.

Door SIRA is onderzoek uitgevoerd naar de financiële effecten en regeldruk voor overheid en bedrijfsleven, zie de bijlage en de nota van toelichting.

Enkele punten uit dit onderzoek:
• Omdat met de verduidelijking voorschriften preciezer zijn uitgeschreven (oa. over de milieuverklaring) zal hier door opstellers en gebruikers extra aandacht aan moeten worden besteed.
• Daarnaast zijn effecten van een beperkt aantal hierboven opgesomde inhoudelijke wijzigingen doorgerekend.
• De opname van normen uit de bestaande Circulaire en Handreiking diepe plassen in de Rbk 2021 leidt niet tot extra kosten of andere lasten, omdat de normen al gehanteerd werden.
• Voor polymeerbeton was er sprake van een tijdelijke uitzondering, die nu wordt beëindigd. De vast te stellen normen voor dit materiaal zijn al eerder aan de sector bekend gemaakt.
• Het verbod op toepassing van IBC-bouwstoffen vloeit voort uit de Omgevingswet (het Bal) en niet uit deze regeling.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 30 april 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling bodemkwaliteit

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl