Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Voor een effectievere aanpak van fraude in de zorg is het soms noodzakelijk dat instanties (bijzondere) persoonsgegevens kunnen uitwisselen. Informatie die de ene instantie heeft kan namelijk noodzakelijk zijn voor een andere instantie om fraude in de zorg in de eigen gemeente of eigen domein aan te pakken. Dit wetsvoorstel biedt hier grondslagen voor en bestaat uit twee onderdelen: het Waarschuwingsregister Zorg en het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-06-2018
Einddatum consultatie 05-07-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Ethiek

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel regelt bevoegdheden voor verschillende instanties om (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens uit te wisselen. Het raakt dus in ieder geval de in het wetsvoorstel genoemde instanties.

Daarnaast gaat om het verwerken van gegevens, waaronder (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens. Het raakt daardoor dus ook rechtspersonen en burgers, omdat het om de (persoons)gegevens van deze groepen gaat.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de instanties die in het wetsvoorstel zijn genoemd ontstaan er mogelijkheden om (persoons)gegevens uit te wisselen door het registreren in het waarschuwingsregister of te leveren aan het IKZ. Hierdoor kan fraude in de zorg effectiever worden bestreden.

Voor rechtspersonen en burgers geldt dat er gegevens van hen verwerkt kunnen worden. In het wetsvoorstel is een grondslag opgenomen om bij amvb te bepalen welke gegevens er kunnen worden verwerkt, hoe lang deze worden bewaard en hoe deze worden beveiligd. Indien er geen sprake is van fraude worden gegevens niet geregistreerd in het waarschuwingsregister en houdt de verwerking van gegevens bij het IKZ ook op.

Waarop kunt u reageren

U kunt op alle onderdelen reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Programmaplan Rechtmatige Zorg 2018-2021 (pagina 48)

Bron: www.rijksoverheid.nl