Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege quarantaineplicht voor reizigers

Reactie

Naam Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (Dr AJM Schreijer)
Plaats Utrecht
Datum 10 maart 2021

Vraag1

U kunt reageren op het wetsvoorstel en de toelichting.
Geachte heer, mevrouw,

In artikel 58nd, lid 3, wordt de GGD verplicht om een melding te doen wanneer een reiziger niet verschijnt op de door hem gemaakte afspraak op dag 5. In de memorie van toelichting wordt benoemd dat het niet-bijzondere persoonsgegevens betreft die volgens de AVG verstrekt mogen worden. Om volgende redenen zijn wij, artsen IZB van het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI). het niet eens met dit onderdeel van het voorstel.

Ten eerste omdat een arts of verpleegkundige in het kader van het beroepsgeheim zoals vastgelegd in de WGBO geen gegevens deelt die de gezondheid van een patiënt betreffen. Ook het wel of niet op een spreekuur komen kan informatie bevatten over de gezondheid van een patiënt. Denk aan een afspraak op een SOA-spreekuur of bij een abortuskliniek. Daarom zijn wij van mening dat getoetst moet worden aan de WGBO en niet aan de AVG.
Ten tweede zijn wij van mening dat we uiterst terughoudend moeten zijn met het doorgeven van gegevens aan andere partijen. Medewerking aan testen en bron- en contactonderzoek zijn gebaseerd op vrijwilligheid. Wanneer mensen het gevoel krijgen dat hun gegevens gedeeld worden met een toezichthoudende partij, kan dit invloed hebben op de hele keten van virusbestrijding, zelfs wanneer het daadwerkelijk delen van gegevens slechts voor een klein deel van de bevolking van toepassing is.
Ten derde stellen we vraagtekens bij de proportionaliteit en subsidiariteit van deze bepaling. Naar onze mening heeft het melden door de GGD van personen die niet op de afspraak verschijnen maar een heel kleine invloed op het totaalpakket van maatregelen zoals voorgesteld in deze wijziging. Niet verschijnen op een testafspraak wil niet zeggen dat iemand zich niet aan de quarantaine houdt. Mensen kunnen met allerlei beweegredenen niet op een afspraak verschijnen: bijvoorbeeld omdat zij besluiten alsnog de volledige quarantaineduur uit te zitten of omdat zij toch elders een testafspraak maken. Wij vinden dat de inbreuk op de rol van de GGD en de arts IZB in het bijzonder veel groter is dan het resultaat dat hiermee bereikt wordt en dat de genoemde steekproeven een minder ingrijpende methode zijn om het doel te bereiken.

Daarom wat ons betreft van groot belang om artikel 58nd, lid 3, niet op te nemen in de voorgestelde wetswijziging.

Namens het LOI,


Dr. A.J.M. Schreijer
Arts Maatschappij & Gezondheid
Voorzitter Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht