Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om mensen met een psychische stoornis die voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria toegang tot de Wlz te geven. Mensen met een psychische stoornis worden dan niet anders behandeld dan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-06-2018
Einddatum consultatie 03-08-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 9071
Onderwerpen Verzekeringen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

GGZ-cliënten en/of diens vertegenwoordigers
Branche- en cliëntenorganisaties (Mind, Per Saldo, GGZNL, Federatie Opvang, RIBW-Alliantie, VGN, Actiz, RPSW, Ypsilon).
VNG en gemeenten
ZBO’s (CIZ, NZa, CAK, Zorginstituut)
ZN (Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en zorgverzekeraars)
Individuele zorgaanbieders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op moment van inwerkingtreding van de wet kunnen cliënten met een psychische stoornis een aanvraag doen bij het CIZ voor Wlz-zorg. Indien de GGZ-cliënt voldoet aan de toegangscriteria krijgt hij een Wlz-indicatie. Dit kunnen GGZ-cliënten zijn die in het geheel nog geen zorg en/of ondersteuning ontvangen of GGZ-cliënten die zorg en/of ondersteuning ontvangen vanuit de Wlz (GGZ-cliënten met een ggz-b indicatie) of één van de andere domeinen (Zvw, Wmo 2015).

Zvw-cliënten ontvangen nu zorg met verblijf of ambulante zorg. Indien iemand op moment van inwerkingtreding voldoet aan de toegangscriteria kan hij naar Wlz. Dit betreft waarschijnlijk vooral mensen die zorg(behandeling) met verblijf ontvangen.
Wmo 2015-cliënten zijn deels cliënten die nog op grond van het overgangsrecht in de Wmo 2015 terecht zijn gekomen, ook wel GGZ-C cliënten genoemd. Deels zal het gaan om cliënten die na 1 januari 2015 in beschermd wonen (BW) terecht zijn gekomen.

De NZa, ZINL, ZN, het CIZ en de ATR doen uitvoeringstoetsen om inzichtelijk te maken wat ervoor nodig is om het wetsvoorstel uit te voeren. Na aanvaarding van het wetsvoorstel in Eerste en Tweede Kamer, kan het CIZ in 2020 starten met indiceren. Vervolgens zal de zorglevering per 1 januari 2021 worden gerealiseerd. Voor zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders/ zorginstellingen zullen veranderingen in de administratieve lasten optreden als gevolg van dit wetsvoorstel. Het tijdpad voor wat betreft de uitvoering van het wetsvoorstel dat nu voor ligt, is volgens betrokkenen haalbaar.

Waarop kunt u reageren

U kunt op alle onderdelen reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Kamerbrief over wetsvoorstel Toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis

Bron: www.rijksoverheid.nl

Wet langdurige zorg (huidig)

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling