Besluit artikel 24 Wpg

In de Wet politiegegevens is de rechtstreekse verstrekking van politiegegevens aan de IenV-diensten geregeld, door middel van het geautomatiseerd vergelijken van door de diensten verwerkte gegevens met bepaalde categorieën van politiegegevens. In de voorliggende algemene maatregel van bestuur worden de betreffende categorieën van politiegegevens aangewezen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-10-2017
Einddatum consultatie 08-11-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Terrorisme

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De personen over wie politiegegevens worden verwerkt die bij de vergelijking van gegevens op basis van hit/no hit overeenkomen met persoonsgegevens die door de diensten worden verwerkt en die van belang kunnen zijn voor de taakuitvoering van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Mogelijke activiteiten van de doelgroep die een bedreiging vormen voor de staatsveiligheid kunnen beter in beeld worden gebracht.

Waarop kunt u reageren

Op de voorgestelde regeling.

Downloads