Regeling plankosten exploitatieplan

Consultatie in verband met de introductie van een regeling van de gemeentelijke plankosten voor de gemeente in het exploitatieplan. De conceptregeling kan al worden toegepast in de praktijk. Gemeenten, projectontwikkelaars, grondeigenaren en grondexploitatie-adviseurs worden uitgenodigd te reageren op de concept regeling. Het Excelmodel dat bij de regeling hoort en nodig is om het in de praktijk te kunnen toepassen staat niet op deze site, maar op de websites van VROM, VNG, VVG, NEPROM en NVB.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is ingetrokken, 24 oktober 2011

Alle ingebrachte reacties - waarvoor voor veel dank - zijn vewerkt in een nieuwe versie van de ontwerp-regeling. Het kabinet wil minder regelgeving en werkt aan een nieuwe Omgevingswet. In dat licht wordt heroverwogen of de regeling moet worden ingevoerd. Indien van invoering wordt afgezien wordt bekeken hoe de nieuwe versie kan worden gepubliceerd.

voortgang vaststelling regeling, 14 maart 2011

Er zijn 34 nuttige reacties en 2 brieven van belangenorganisaties binnengekomen, die inmiddels zijn verwerkt. Er vindt nog een consultatie plaats van de betrokken belangenorganisaties. Naar verwachting zal de minister van I&M in april een besluit nemen omtrent vaststelling van de bijgestelde regeling.

Consultatieperiode aangepast, 7 april 2010

Op verzoek van de VNG en VVG (vereniging van grondbedrijven) is de termijn om te reageren met twee maanden verlengd tot en met 16 juli 2010, zodat meer gemeenten in de gelegenheid zijn om ervaring met de ontwerpregeling op te doen en op basis daarvan te reageren.