Passend onderwijs

De consultatie gaat over het nieuwe stelsel van passend onderwijs, inclusief de nieuwe bekostigingssystematiek (budgetfinanciering).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-02-2011
Einddatum consultatie 08-03-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het kabinet wil kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen en een efficiënt en effectief stelsel van passend onderwijs. Ieder kind heeft recht op zo goed mogelijk onderwijs, zodat het zijn talenten optimaal kan ontwikkelen op een manier die past bij zijn capaciteiten. Ook kinderen met een handicap of gedragsproblemen. Het liefst op een gewone school waarbij het kind extra begeleiding krijgt en als het echt nodig is, in het speciaal onderwijs. Maar het huidige systeem barst uit zijn voegen. Het aantal kinderen dat een label opgeplakt krijgt omdat er iets met hen is, is de afgelopen jaren met maar liefst 65% gegroeid. Leerlingen worden hiermee soms onnodig gestigmatiseerd. Er zijn wachtlijsten voor het speciaal onderwijs. Jaarlijks zitten 2.500 kinderen thuis. En de kwaliteit van het speciaal onderwijs is niet overal op orde. Tegelijkertijd zijn de kosten explosief gestegen met een half miljard euro terwijl het niet duidelijk is waar al dat geld aan op gaat. Veel geld gaat naar hulpverlening die komt van buiten de school en komt niet in de klas bij de leraar en leerling terecht waar het wel voor bedoeld is. Daarom kiest het kabinet voor een nieuwe aanpak waarbij kinderen zoveel mogelijk in de eigen klas worden geholpen.

Uitgangspunten daarbij zijn:
• Leerlingen krijgen zo goed mogelijk onderwijs. Scholen krijgen een zorgplicht waardoor leerlingen een zo goed mogelijk passend onderwijsaanbod krijgen.
• Ouders zijn betrokken bij hun kind op school. Ouders denken zelf mee over hoe zij hun kind het beste kunnen ondersteunen.
• Docenten zijn goed toegerust. Docenten hebben voldoende bagage voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen.
• Scholen werken samen met jeugdzorg en gemeenten. Scholen kunnen zich zo veel mogelijk op hun kerntaak richten: goed onderwijs geven. Eén kind, één gezin, één plan.
• Doelmatige investeringen. De besteding van geld is transparant en de resultaten zijn zichtbaar in de klas. De bureaucratie is tot een minimum beperkt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leraren, ouders, leerlingen, scholen (po- vo, mbo (v)so), schoolleiders, schoolbesturen, intern- en ambulant begeleiders etc.

Verwachte effecten van de regeling

Meer leerlingen kunnen in het regulier onderwijs blijven, zo min mogelijk kinderen zitten thuis, leraren in het regulier onderwijs voelen zich beter toegerust om om te gaan met verschillende soorten leerlingen in de klas, ouders hoeven niet meer langs verschillende scholen om een passende plek te vinden voor hun kind.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is het verkrijgen van reacties uit het onderwijsveld waarmee we de kwaliteit van het wetsvoorstel kunnen verbeteren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle