Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie

Naam H.A. de Jongh
Plaats Leeuwarden
Datum 3 juni 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Algemene reactie
Bij de uitwerking zijn vele partijen betrokken. Deze brede oriëntatie doet een gedegen uitwerking en een breed draagvlak voor de maatregelen vermoeden. In uw voorstel is echter (te) weinig aandacht voor de daadwerkelijke uitvoering door de gemeentelijke overheid. Weliswaar is er aandacht voor de grote verschillen die per gemeente optreden en worden er initiatieven ontwikkelt om te komen tot meer uniformiteit, maar een aspect wordt onderbelicht en dat is de cliënt zelf. De indruk bestaat dat er meer wordt gesproken over dan met de cliënt. Hij of zij bepaalt uiteindelijk het succes van uw voorstellen. De cliënt kent zijn of haar beperking het beste, hij of zij is expert op dit gebied. Hij of zij zou dan ook een initiërende en actieve rol moeten krijgen bij de uiteindelijke verwerkelijking van de regeling. De rol van de (gemeentelijke) overheid zou hieraan ondersteunend en faciliterend moeten zijn. De aandacht hiervoor in uw voorstel wordt node gemist waardoor het gevaar op de loer ligt dat de cliënt bij het in praktijk brengen van de regeling door de gemeentelijke overheid in een andermaal lijdende rol wordt gedrukt. Dit verkleint de kans op succes aanzienlijk.

Over 'Vrijlating arbeidsinkomsten' en 'Loonkostensubsidie'.
U wilt bevorderen dat werken voor mensen met beperkingen loont. U doet daarvoor voorstellen inzake de vrijlating van arbeidsinkomsten.
Niet inzichtelijk zijn de fiscale consequenties van uw voorstel. Het gevaar van een vestzak-broekzakregeling ligt hierbij op de loer. Daar waar enerzijds de (al dan niet gedeeltelijke) vrijlating van arbeidsinkomsten de betreffende werknemer motiveert, doet de belastingdienst deze motivatie teniet door verlaging c.q. het ontnemen van de huur- en zorgtoeslag. Ook het wegvallen van de vrijstelling van gemeentelijke en provinciale heffingen alsmede het recht op een individuele inkomenstoeslag bij langdurigheid zorgen voor een negatief effect dat voor een alleenstaande op jaarbasis al gauw oploopt tot enkele duizenden euro’s. Te vrezen valt dat de regeling de betrokkene indirect aan een financiële afgrond brengt waar slechts de gang naar de schuldhulpverlening rest.

Het bovenstaande geldt eveneens voor de toepassing van loonkostensubsidie.
Het verdient daarom ook aanbeveling de fiscale doorwerking van beide initiatieven te onderzoeken en inzichtelijk te maken, en daar waar nodig te komen tot bindende afspraken met het betreffende ministerie c.q. de ministeries.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht