Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie

Naam Marc Opdam
Plaats Alkmaar
Datum 3 juni 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
“Nadat de loondispensatie van tafel ging, heeft Wij Staan Op! zich de afgelopen maanden laten horen
bij het Breed Offensief. Samen met Den Haag, gemeenten en andere betrokken partijen hebben we
gekeken hoe we samen meer mensen met een beperking duurzaam aan het werk kunnen krijgen.
Jammer genoeg staan de nieuwe plannen haaks op het VN-verdrag Handicap en de standpunten van
Wij Staan Op!
Wij zien de uitkomst van het Breed Offensief als een grote gemiste kans voor inclusie. De economie
trekt aan en er is grote krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor staan werkgevers juist open voor een
meer flexibele en diverse invulling van hun personeelsbeleid. Helaas wordt ook met de nieuwe
plannen geen gebruik gemaakt van dit opportune moment.
Onze conclusie is dat wij wellicht gehoord zijn, maar dat er niet naar onze bezwaren is geluisterd.
Ook in de nieuwe plannen wordt de bestaanszekerheid van mensen met een beperking niet
gewaarborgd. Met name mensen met een medische urenbeperking dreigen het kind van de rekening
te worden. Het bijstandsregime blijft ook in de nieuwe plannen gehandhaafd. De alternatieven die wij
hiervoor samen met de LCR en Ieder(in) hebben aangedragen, zijn niet afdoende verkend door de
staatssecretaris.
Wij hebben telkens gehamerd op de noodzaak van cliëntparticipatie. Het is van essentieel belang dat
de mensen waar het beleid om draait, worden betrokken bij het bedenken, aanpassen en uitvoeren
van sociaal beleid. Alleen zo kunnen de vaak verregaande gevolgen van dit beleid volledig in kaart
worden gebracht. Dit punt zien wij eveneens niet terugkomen in de nieuwe plannen.
Mensen met een beperking hebben veel te bieden op de werkvloer: gedrevenheid,
doorzettingsvermogen en talent. Wij Staan Op! vreest dat ook de nieuwe plannen niet gaan helpen
om deze potentie op duurzame wijze waar te maken.
Toch blijven we in gesprek met Den Haag. We blijven aandacht vragen voor onze standpunten. Want
uiteindelijk moeten we sámen, met zijn allen, werk maken van inclusie op de arbeidsmarkt.”