Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie

Naam Senzer namens gemeenten GR (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek & Someren (H. Heldens)
Plaats Helmond
Datum 3 juni 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Wijzigingen loonkostensubsidie
• Positief over de voorgenomen wijzigingen. Verwachten dat ze bijdragen aan duurzaamheid plaatsing en minder administratieve last werkgever.
• Vereiste is voldoende financiering voor de uitvoeringskosten
o Wij vragen inzicht in de berekeningssystematiek uitvoeringskosten.
• Vereiste is dat de financieringssystematiek LKS wordt aangepast.
o Senzer heeft last van de perverse werking van de huidige financieringssystematiek LKS. Senzer realiseert meer plaatsing LKS (2x zoveel als gemiddeld in Nederland blijkt uit rapport Robert Capel) maar ontvangt hier te weinig middelen voor. Hierdoor dreigen er onwenselijke keuzes te moeten worden gemaakt. Dit kan niet de bedoeling zijn van de wetgever.

Wijzigingen aanvraagmogelijkheid ondersteuning op maat
• Onderschrijven belang jobcoaching en maatwerk
• Moet wel voldoende ruimte blijven om maatwerk te kunnen bieden. Twijfelen of dat dit kan.
• Enorm risico door kostenverhoging a.g.v. volumetoename. Dit risico mag niet bij de gemeenten liggen. Daar ligt het nu wel aangezien hier geen aanvullende middelen voor komen.

Werken moet lonen: vrijlating arbeidsinkomen
• Goede ontwikkeling
• Echter doelgroep uitbreiden. Niet alleen voor LKS doelgroep maar voor alle uitkeringsgerechtigden. De gehele doelgroep ervaart deze belemmering.
• Monitoren of bijstandsstijging goed is ingeschat i.r.t. financiering

Wegnemen knelpunten no-riskpolis/ziekmelding
• Voordeel voor de werkgever dat er niet bij 2 lokketen moet worden gemeld.
• Waarschijnlijk onwerkbaar omdat UWV de hoogte LKS en aantal uren moeten weten. Dit zal uit een systeem moeten worden gehaald wat er nu nog niet is. Dit kost veel administratie en is fout gevoelig.
• Doet wat ons betreft geen recht aan wat LKS is. Hoort bij werk, niet bij ziekte.
• Wij stellen als alternatief voor dat de werkgever meldt bij UWV en UWV meldt het bij gemeente/GR.

Overige wijzigingen
• Goede ontwikkeling maar pleiten ervoor om de zoektermijn in zijn geheel op te heffen. Onze ervaring leert dat iedereen die op dit moment een uitkering aanvraagt niet in staat is om zelfstandig werk te bemachtigen.

Missen wijzigingen met betrekking tot doelgroepverklaring die benodigd is voor LKV.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht