Wet overgang van onderneming in faillissement

Met dit wetsontwerp en deze ministeriële regeling wordt een nieuwe regeling ingevoerd betreffende de positie van werknemers in faillissement. In het bijzonder betreft het de rechten van werknemers bij een overgang van onderneming in faillissement.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-05-2019
Einddatum consultatie 31-08-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers die als gefailleerde werkgever, (potentiële) verkrijger of schuldeiser betrokken zijn bij een faillissement waarin een overgang van een tot de faillissementsboedel behorende onderneming plaatsvindt, de werknemers van een gefailleerde werkgever, curatoren, rechter-commissarissen en rechters.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het is de bedoeling om een overgang van een tot de faillissementsboedel behorende onderneming te faciliteren en de belangen van de betrokken werknemers daar meer bij te betrekken. De nieuwe regeling dient daarmee in de eerste plaats de belangen van de bij het faillissement betrokken schuldeisers en werknemers en berust op een afweging tussen die belangen.

Waarop kunt u reageren

Het voorontwerp voor de Wet en de bijbehorende ministeriële regeling.

Downloads

Overige documenten

  • Ontwerp ministeriële regeling overgang van onderneming in faillissement

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Faillissementswet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet op de ondernemingsraden

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Burgerlijk Wetboek Boek 7

Bron: wetten.overheid.nl