Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting

Reactie

Naam Zilveren Kruis Zorgkantoor, afdeling zorginkoop (Zilveren Kruis Zorgkantoor afdeling zorginkoop)
Plaats Apeldoorn
Datum 12 oktober 2021

Vraag1

De regeling dient voor de aanvrager zo eenvoudig en helder mogelijk te zijn. Aan deelnemers van de internetconsulatie wordt gevraagd vooral te letten op de praktische uitvoerbaarheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de de termijnen en de aan te leveren documenten.
Zilveren Kruis Zorgkantoor, afdeling zorginkoop:

Wij juichen deze regeling toe, deze maakt het wonen in een kleinschalig wooninitiatief toegankelijker juist voor mensen met een smalle beurs.

Onze opmerkingen:
• Wij zouden het toejuichen als ook initiatieven als ‘zorgbuurthuizen’ (op pantoffelafstand van de woning van de burger met een zorgvraag) voor subsidie in aanmerking komen; op die manier faciliteren we dat klanten in hun eigen woning kunnen blijven wonen als die zorgvriendelijk is. Is hiervoor nog ruimte in de subsidieregeling in te bouwen?
• Wij vragen ook aandacht voor de exploitatiekosten van de ontmoetingsruimte(n), met deze subsidie wordt alleen een bijdrage geleverd aan de initiële investering.
• Wij missen de beoordelingscriteria die betrekking hebben op culturele diversiteit; een kleinschalige groep ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond vraagt mogelijk iets anders dan een ‘gemiddelde’ groep klanten.

Onze vragen:
• Wij vragen ons af of mensen van 55 jaar al kiezen voor een dergelijke woonvorm, omdat zij nog midden in hun arbeidzame leven staan. Zien deze mensen zichzelf wel als doelgroep? En hebben ‘echte’ kwetsbare ouderen (75-plussers) toegang tot dergelijke initiatieven? De meeste zorgvragen die ontstaan op/rond die leeftijd van 75 gaan vaak gepaard met 24-uurs toezicht en zorg in de nabijheid (dus een groot deel van de doelgroep ontvangt zorg in het voorportaal van de Wlz en/of uiteindelijk vanuit de Wlz).
• Wat gebeurt er met de subsidietoekenning op het moment dat de doelgroep snel verzwaart qua zorgvraag en binnen de 5 jaar na toekenning van de subsidie meer dan 50% van de klanten een Wlz-indicatie heeft?
• Op welke wijze kan een dorpsinitiatief (als in Hollandsche Veld, Hoogeveen) gebruik maken van de subsidieregeling?

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht