Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting

Bij geclusterde woonvormen voor ouderen is een ontmoetingsruimte een belangrijke voorziening. De financiering van deze ruimte wordt door initiatiefnemers als voornaamste financiële knelpunt opgegeven. Vanuit het budget van de Woningbouwimpuls zijn middelen beschikbaar gesteld om een financiële bijdrage te geven aan de bouwkosten van een ontmoetingsruimte in een nieuwe of bestaande geclusterde woonvorm voor ouderen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-09-2021
Einddatum consultatie 13-10-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Woningcorporaties, burgerinitiatieven en marktpartijen kunnen een aanvraag indienen. De regeling is gericht op de groep ouderen die graag naar een geclusterde woonvormen met een ontmoetingsruimte wil verhuizen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling zal zorgen voor meer ontmoetingsruimten voor ouderen. Deze ruimten maken een grotere participatie mogelijk en de veronderstelde toename van ontmoeting zal het welzijn van ouderen verhogen. Bovendien kan de toegenomen ontmoeting leiden tot meer onderlinge ondersteuning. Ouderen kunnen hierdoor langer zelfstandig blijven wonen. Bij nieuwbouw van de woonvorm komen woningen vrij voor andere doelgroepen waardoor doorstroming op de woningmarkt ontstaat.

Waarop kunt u reageren

De regeling dient voor de aanvrager zo eenvoudig en helder mogelijk te zijn. Aan deelnemers van de internetconsulatie wordt gevraagd vooral te letten op de praktische uitvoerbaarheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de de termijnen en de aan te leveren documenten.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK vragen Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting