Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen

Het ontwerp bevat de regels die nodig zijn op grond van de Wet screening ambtenaren van politie en politie-externen. Het bepaalt het juiste screeningsniveau aan de hand van de gevoeligheid van de werkzaamheden die worden verricht. Daarnaast wijst het de misdrijven aan die beschouwd worden als zwaarwegende beletselen, stelt het regels over de meldplicht, de te volgen procedure voor, tijdens en na het betrouwbaarheidsonderzoek en bepaalt het wanneer een nieuwe screening moet plaatsvinden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-12-2021
Einddatum consultatie 26-01-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11677
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het ontwerp heeft betrekking op:
1. (kandidaat) ambtenaren van politie;
2. personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden gaan verrichten dan wel verrichten voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie;
3. personen uit de directe omgeving van de personen, bedoeld onder 1 en 2, indien een omgevingsonderzoek wordt uitgevoerd;
4. de politie;
5. de rijksrecherche;
6. de Politieacademie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het ontwerpbesluit maakt het mogelijk de bij de wet voorziene maatregelen ter waarborging van de integriteit van de politie te realiseren. Het ontwerpbesluit heeft geen gevolgen voor de Rijksbegroting. Om de regeldruk zoveel mogelijk beperkt te houden zijn de met dit besluit gestelde vereisten zo laagdrempelig mogelijk ingericht. De meldplicht is zo laagdrempelig en vormvrij mogelijk vormgegeven. De extra gegevens die op grond van dit ontwerpbesluit naast de wettelijke voorgeschreven gegevens dienen te worden geraadpleegd zullen slechts tot een marginale toename van de administratieve lasten leiden. De politie zal deze (beperkte) extra gegevens dienen te betrekken bij het betrouwbaarheidsonderzoek. Daar staat tegenover dat de ICT-aanpassingen ten aanzien van de meldplicht beperkter zijn dan eerder ingeschat. Gelet op voorgaande, leidt dit besluit ook niet tot extra kosten voor de politie.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele ontwerp worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen