Wijziging van enkele besluiten i.v.m. de evaluatie van de Politiewet 2012

Dit besluit bevat wijzigingen van enkele besluiten die voortvloeien uit de kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012. Een deel van de benodigde aanpassingen vereist wijziging van de Politiewet 2012, waartoe een wetsvoorstel inmiddels is ingediend (Kamerstukken II 2020/21, 35759, nr. 2). Het onderhavige besluit voorziet in de benodigde aanpassingen op AMvB-niveau.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-12-2021
Einddatum consultatie 08-02-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 12843
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De politie, de (regio)burgemeesters, het openbaar ministerie, de Koninklijke marechaussee en de krijgsmacht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het ontwerpbesluit zorgt ervoor dat de in de kabinetsreactie op het eindrapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 aangekondigde maatregelen ook in lagere regelgeving worden doorgevoerd. De wijzigingen in dit ontwerpbesluit hebben geen gevolgen voor de Rijksbegroting en brengen geen kosten voor de politie en geen administratieve lasten voor de politieprofessional met zich.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele ontwerp worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit financieel beheer politie

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit beheer politie

Bron: wetten.overheid.nl