Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050

Het ministerie van IenW bereidt, samen met andere overheden en regionale partijen, de Agenda voor het Waddengebied 2050 voor. De Agenda bevat handelingsprincipes en ontwikkelstrategieën en een doorkijk naar het uitvoeringsprogramma 2021-2026.
De Agenda richt zich op het Waddengebied: Waddenzee, Waddeneilanden, Noordzeekustzone boven de eilanden en de vaste wal langs de Waddenzee. Afhankelijk van de opgave strekt de beleidsmatige invloedssfeer zich meer of minder ver uit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-07-2020
Einddatum consultatie 14-09-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Waterkeringen en waterbeheer Natuur- en landschapsbeheer Water Organisatie en beleid Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De ontwerp-Agenda is relevant voor:
• Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
• Inwoners
• Bedrijfsleven
• Natuur- en milieuorganisaties

De Waddenzee is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. De natuurwaarden en het unieke open landschap zijn van nationaal en internationaal belang. De Waddenzee heeft dan ook niet voor niets de status van Werelderfgoed. Tegelijkertijd leiden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onder andere klimaatverandering, energietransitie, economische ontwikkeling en recreatie tot nieuwe opgaven en kansen. In de Agenda worden de verschillende opgaven in het gebied verbonden.
De hoofddoelstelling voor de Waddenzee, “een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap”, is en blijft het rijksbeleid. Omdat de Waddenzee onderdeel is van het grotere Waddengebied, wordt ook het perspectief geschetst voor het Waddengebied, voor zover dat verband houdt met de hoofddoelstelling voor de Waddenzee.

Het doel van de Agenda is te komen tot een gezamenlijk richtinggevend en integraal perspectief op de ontwikkeling van het Waddengebied van het Rijk en de provincies samen met gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en het bedrijfsleven.
De Agenda leidt er niet toe dat taken of bevoegdheden worden overgedragen. Iedere partij heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid, maar partijen hebben elkaar wel nodig. De partijen werken de strategieën zelf uit in hun eigen beleid en regelgeving.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Agenda is zelfbindend voor de organisaties die de Agenda via een instemmingsverklaring onderschrijven: deze organisaties zorgen voor de doorwerking van de Agenda in relevante beleidsvisies, uitvoeringsprogramma’s en het beheer. Op nationaal niveau neemt het Rijk de hoofddoelstelling voor de Waddenzee en het Waddengebied op in de NOVI. Het ruimtelijk instrumentarium dat nu is vastgelegd in de Structuurvisie Waddenzee gaat over naar het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Beheerplannen van het Rijk zijn of worden onderdeel van het Nationaal Waterplan en het Nationaal Waterprogramma. Daarmee blijft de bescherming van de Waddenzee geborgd. Ook regionale overheden dragen zorg voor de doorwerking in hun beleid en regelgeving.

De Agenda vertaalt nieuwe ontwikkelingen en opgaven in uitvoeringsstrategieën. De Agenda bevat een doorkijk naar het Uitvoeringsprogramma 2021-2026. Het Uitvoeringsprogramma biedt de betrokken partijen de mogelijkheid om op basis van de uitvoeringsstrategieën gezamenlijk (nieuw) beleid te implementeren, maatregelen te nemen, beheer uit te voeren en te investeren in integrale gebiedsontwikkeling in het Waddengebied. Het Uitvoeringsprogramma bevat ook als onderdeel de bundeling van krachten op het vlak van onderzoek en innovatie.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met maandag 14 september 2020 via deze website reageren op de Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050.

Het doel van de consultatie is belanghebbenden te informeren en hen de mogelijkheid te bieden om te reageren op de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050.

Het Bestuurlijk Overleg Waddengebied neemt in het najaar het besluit over de definitieve Agenda mede op basis van de uitkomsten van de consultatie. Mogelijk kunnen de reacties ook worden benut bij het opzetten van het Uitvoeringsprogramma. In een ‘Nota van Antwoord’ bij de Agenda wordt opgenomen of en op welke wijze de reacties in de definitieve Agenda worden meegenomen. Na vaststelling wordt de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de definitieve Agenda.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

.

Bron: www.agendavoorhetwaddengebied2050.nl

Agenda en Nota van Antwoord naar TK

Bron: www.agendavoorhetwaddengebied2050.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Toogdag op 3 februari 2021

Bron: www.agendavoorhetwaddengebied2050.nl