Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsregel ontheffing verbod van kinderarbeid 2015

De consultatie betreft de beleidsregel inzake de ontheffing van het verbod van kinderarbeid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-05-2015
Einddatum consultatie 04-06-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Arbeid door kinderen jonger dan 13 jaar is verboden. De Arbeidstijdenwet geeft echter de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor arbeid van artistieke aard. De werkgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van de ontheffing. Zonder deze ontheffing is ook de artistieke arbeid door kinderen niet toegestaan. De beoordelingskaders van die ontheffing staan in deze beleidsregel inzake ontheffing van het verbod van kinderarbeid (BOVK).
De BOVK wordt aangepast. De BOVK stelt dat een kind niet te vaak, te lang, te zwaar, te gevaarlijk of anderzijds te belastende arbeid mag verrichten. Het is primair aan de ouders om te zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Tevens zijn de regels vereenvoudigd en gestandaardiseerd. In de praktijk blijkt dat de vraag naar kunstkinderen groeit. Er is een toename van het aantal kinderen in theaters, realityshows, kookprogramma’s, talentenjachten, films en opnames voor internet.
We willen het mogelijk maken dat kinderen deelnemen aan het culturele en artistieke leven op een voor hen passende wijze.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De betrokkenen hierbij zijn de producent, de ouders of verzorgers, de deskundige kindbegeleiders voor het kind en de kinderen.

Producenten: rekening houdend met de diversiteit van deze groep (mode, foto, TV, film, musical en theater).
Ouders/verzorgers.
Deskundige kindbegeleiders.
Kinderen: voor zover dat haalbaar is op deze wijze.

Verwachte effecten van de regeling

Duidelijker maken wat wel en niet mag door een eenduidig kader te creëren waarin tevens explicieter de bescherming van het kind is voorgeschreven.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om de regelgeving kwalitatief te verbeteren door belanghebbenden (te weten producenten, ouders/verzorgers, deskundige kindbegeleiders en kinderen) te informeren en de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de voorgenomen beleidsregel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij het gehele ontwerp van de beleidsregel hun reactie plaatsen. Input wordt met name gevraagd over hoe het belang van het kind te borgen en ook de artistieke vorming mogelijk te laten.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht