Implementatiewetsvoorstel Richtlijn online omroepdiensten

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/789 van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en de doorgifte van televisie- en radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad. De implementatiedeadline is 7 juni 2021. Het wetsvoorstel wijzigt de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-09-2019
Einddatum consultatie 23-10-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Auteurs- en naburig rechthebbenden;
Omroeporganisaties;
Organisaties die de doorgifte van radio- en televisieprogramma's verzorgen;
Collectieve beheersorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De richtlijn heeft tot doel te zorgen voor een bredere verspreiding van televisie- en radioprogramma’s uit andere lidstaten ten behoeve van gebruikers in de Unie, door het verlenen van licenties te vergemakkelijken, dan wel te verduidelijken. Dit moet bijdragen aan een betere werking van de interne markt. Om de hiervoor genoemde doelstelling te bereiken introduceert de richtlijn de volgende maatregelen:
1. Het oorsprongslandbeginsel voor bepaalde ondersteunende online-omroepdiensten;
2. Verplicht collectief beheer voor doorgifte van radio- en televisieprogramma’s;
3. Regeling voor uitzending van radio- en televisieprogramma’s via directe injectie.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het implementatiewetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Auteurswet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet op de naburige rechten

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling Richtlijn online omroepdiensten

Bron: eur-lex.europa.eu