Aanpassing Besluit onderstand BES

Het wijzigingsbesluit bevat een verbeteringen in de toeslag voor de onderstandsgerechtigde die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het gaat om een verruiming van de vermogensvrijlating voor AOV-gerechtigden, de introductie van een pensioenvrijlating en het verschuiven van de toeslag zelfstandig wonen naar de toeslag AOV voor AOV-gerechtigden. De regering maakt daarnaast van de gelegenheid gebruikt een aantal andere wijzigingen door te voeren in het Besluit onderstand BES.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-03-2020
Einddatum consultatie 05-04-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11285
Onderwerpen Gezin en kinderen Ouderen Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen met een onderstandsuitkering. Met name de onderstandsgerechtigde die de leeftijd heeft bereikt waarop recht bestaat op ouderdomspensioen, die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is of die te maken heeft met fraudevorderingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aanpassing voorwaarden toeslag AOV
• Door het verschuiven van de toeslag zelfstandig wonen naar de toeslag AOV komen AOV-gerechtigden in aanmerking voor een hoger onderstandsbedrag ongeacht of zij zelfstandig wonen. Sinds 1 januari 2020 wordt door de RCN-unit al op deze aanpassing geanticipeerd.
Betrekken arbeidskundig onderzoek bij de beoordeling van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid
• Voor personen die te maken krijgen met een beoordeling voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, geldt dat hun beoordeling indien nodig niet alleen bestaat uit een medisch oordeel maar ook uit een arbeidsdeskundige oordeel. Dit geldt alleen voor (her) beoordelingen die na inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit plaatsvinden.
Uitsluiten fraudevorderingen socialezekerheidswetten van vermogenstoets
• De wijziging heeft gevolgen voor personen die gefraudeerd hebben met socialezekerheidsregelingen in Caribisch Nederland of Europees Nederland en die een beroep doen op de onderstand in Caribisch Nederland. Het gaat alleen om personen bij wie er bezit tegenover de schulden staat, waarover zij redelijkerwijs kunnen beschikken. De belanghebbende moet het bezit eerst te gelde maken, voordat een beroep op onderstand kan worden gedaan. Net zoals dit van iedere andere burger wordt verlangd. Zijn er geen aanzienlijke bezittingen, dan staat de middelentoets ook na de wijziging niet in de weg aan het recht op onderstand.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit onderstand BES

Bron: wetten.overheid.nl