Besluit onafhankelijke deskundige

In de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) is bepaald dat indien het niet lukt om onvrijwillige zorg binnen zes maanden af te bouwen, de zorgverantwoordelijke advies moet vragen aan een niet bij de behandeling betrokken deskundige. In het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Besluit zorg en dwang) staat aan welke eisen deze deskundige moet voldoen. Op dit punt worden wijzigingen voorgesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-04-2022
Einddatum consultatie 23-05-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 14034
Onderwerpen Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorstel heeft betrekking op cliënten, zorginstellingen en zorgverleners die te maken hebben met de Wzd. Deze wet regelt de rechtsbescherming van cliënten met een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke beperking, of een daaraan gelijkgestelde aandoening.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door dit besluit wordt de terminologie in het Besluit zorg en dwang gelijkgetrokken met de Wzd. Daarnaast wordt meer maatwerk binnen de zorgverlening mogelijk door het stellen van kwaliteitseisen in plaats van het aanwijzen van specifieke beroepen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen onafhankelijke deskundige