Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Aanvullingswet bodem (Omgevingswet)

De Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervangt materieel de Wet bodembescherming. Het kabinet werkt op dit moment aan voorstellen voor bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht. Inmiddels is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet in de Eerste Kamer aanvaard.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
22-03-2016
Einddatum consultatie
17-05-2016
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen
Bodem

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het uitgangspunt van het Nederlandse bodembeleid is het waarborgen van de gebruikswaarde van de bodem (en het daarin aanwezige grondwater) en het faciliteren van het duurzaam gebruik daarvan door: het voorkomen van nieuwe verontreinigingen, evenwichtig toedelen van functies en duurzaam en doelmatig beheren van de resterende historische verontreinigingen, waarbij de verbeterdoelen van de Omgevingswet in acht worden genomen.

Parallel aan deze consultatie wordt de aanvullingswet geluid geconsulteerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven en bestuursorganen.

Verwachte effecten van de regeling

Gemeenten, provincies en waterschappen moeten activiteiten uitvoeren in het kader van de aanvullingswet bodem. En initiatiefnemers (burgers/bedrijven) moeten rekening houden met normen uit deze wet. Uiteindelijk wordt elke burger door deze wet beschermt tegen de gevolgen van bodemvervuiling.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerp aanvullingswet.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele ontwerpwet en de memorie van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 17 mei 2016 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de aanvullende wetgeving te verbeteren.

Meer informatie

Acties

Delen regeling